SMETA 4-Pillars Responsible Sourcing

Co je audit SMETA se 4 pilíři?

Audit SMETA se 4 pilíři byl vytvořen skupinou AIM (Association des Industries Marque) se záměrem vyhovět měnícím se potřebám organizací, které obchodují se spotřebním zbožím. Jelikož audit SMETA se 4 pilíři klade velký důraz na environmentální problémy a poctivost při podnikání, překonává tak požadavky standardního auditu SMETA.

Kdo může používat audit SMETA se 4 pilíři?

Audit SMETA se 4 pilíři byl vytvořen pro členy systému SEDEX a pomáhá jim zejména s dosahováním cílů, včetně podpory zodpovědného zajišťování dodávek v rámci dodavatelského řetězce a zlepšení efektivity a účinnosti auditu etických zásad.

Audit SMETA se doporučuje i organizacím, které nejsou členy systému SEDEX, s cílem zlepšit transparentnost auditu díky sdílení schopností a postupů auditorů a metodiky auditu.

Proč je audit SMETA se 4 pilíři důležitý pro vaše podnikání?

Audit SMETA se 4 pilíři byl vytvořen za účelem podpory zodpovědných postupů pro zajišťování dodávek a udržitelných výrobních systémů. Díky společným metodám vyhodnocení nabízí například následující výhody:

 • snížení nákladů pomocí standardizovaného a společného přístupu ke sdílení auditních informací,
 • zlepšené řízení dodavatelského řetězce,
 • porovnání příležitostí vůči mezinárodní síti,
 • zlepšená ochrana značky pomocí závazku k zodpovědnému zajišťování dodávek.

Výhody auditu SMETA se 4 pilíři

Naše společenské audity se zaměřují na oblasti a problémy, které jsou důležité pro vaše podnikání, a díky naší celosvětové síti poradců ve více než 120 zemích si můžete být jisti, že společnost LRQA disponuje znalostmi místního jazyka, kultury a legislativy, které jsou pro vaši organizaci relevantní.


Nejčastější dotazy

Čeho je SMETA zkratkou a co znamenají čtyři pilíře?

Čeho je SMETA zkratkou a co znamenají čtyři pilíře?

SMETA je zkratkou pro Sedex Members Ethical Trade Audit (audit etického obchodování členů skupiny Sedex).

Co je audit SMETA?

Co je audit SMETA?

SMETA je audit používaný různými značkami a maloobchodníky, kteří jsou členy systému Sedex, a zahrnuje tyto tři prvky:
 • obecný navod osvědčených postupů na to, jak provádêt v audit etického obchodování,
 • obecný formát auditní zprávy,
 • obecný formát plánu nápravných opatření.

Co je audit SMETA-AIM?

Co je audit SMETA-AIM?

SMETA AIM je zkratka pro Sedex Members Ethical Trade Audit / Association des Industries Marque. Audit SMETA AIM je:
 • obecný auditní formátu vytvořený a schválený členy skupiny AIM PROGRESS, který lze odeslat do systému Sedex,
 • obecná metoda posouzení (audit) dodavatelů
 • klade větší důraz na životní prostředí a poctivost při podnikání, než klade běžný audit SMETA.

Co je tedy skupina AIM PROGRESS a co jsou 4 pilíře, na kterých je založena?

Co je tedy skupina AIM PROGRESS a co jsou 4 pilíře, na kterých je založena?

AIM-PROGRESS je fórum společností obchodujících se spotřebním zbožím vytvořené za účelem umožnění a podpory postupů zodpovědného zajišťování dodávek a systémů udržitelné výroby. Jedná se o globální iniciativu podporovanou a sponzorovanou skupinou AIM v Evropě a skupinou GMA v Severní Americe.

Snaží se rozvíjet a propagovat použití obecných metod vyhodnocení s cílem určit výkonnost dodavatelského řetězce v oblasti společenské odpovědnosti firem a zvýšit efektivitu všech společností pomocí sběru, posouzení a sdílení nekonkurenčních informací týkajících se dodavatelského řetězce v oblasti společenské odpovědnosti firem.

Program skupiny AIM = Association des Industries Marque
PROGRESS = pro zodpovědné zajišťování zdrojů

Program skupiny AIM Progress je založen na následujících 4 pilířích:
 1. Pracovní kodex
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 3. Environmentální management
 4. Business etika

Proč je důležité zodpovědné zajišťování zdrojů?

Proč je důležité zodpovědné zajišťování zdrojů?

Výrobci značkového zboží mají vysoká očekávání v oblasti společenské odpovědnosti firem včetně zodpovědného zajišťování zdrojů, a proto musí:

 • zajistit, aby tato očekávání neohrožovaly problémy, jako jsou např. špatné pracovní předpisy v dodavatelských řetězcích,
 • přijmout opatření, která zmírní takové riziko,
 • zajistit účinnost a efektivitu při zavádění takových opatření.

Jakým způsobem společnosti zavádějí zodpovědné zajišťování zdrojů ve svých dodavatelských řetězcích?

Jakým způsobem společnosti zavádějí zodpovědné zajišťování zdrojů ve svých dodavatelských řetězcích?

Lze to provést několika způsoby, z nichž hlavní jsou:

 • dodavatelské kodexy,;
 • posouzení dodavatelů,
 • audity na pracovištích
 • nápravná opatření / uvedení do správného stavu.

Jaké jsou výhody externích auditů?

Jaké jsou výhody externích auditů?

Existuje množství výhod, např. tyto:

 • auditní orgány jsou nezávislé třetí strany, které zajistí neutralitu a důvěryhodnost,
 • mezinárodní síť zaručuje přítomnost po celém světě a znalost místních jazyků, kultur a legislativ i pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů, bezpečnosti a životního prostředí,
 • porovnání s jinými společnostmi,
 • skupina AIM Progress doporučuje pouze tři auditorské společnostis cílem:
 • zajistit kvalitu a homogenitu
 • a především vytvořit učící křivku, která vyváží omezení auditů (zobrazuje jeden okamžik v čase).

Je systém Sedex založen na konkrétním kodexu?

Je systém Sedex založen na konkrétním kodexu?

Systém Sedex uchovává informace o etických a zodpovědných postupech zahrnutých v dohodách mezinárodní organizace práce (ILO), základním kodexu iniciativy pro etické obchodování (ETI), SA8000, ISO14001 a zvláštních kodexech chování v rámci odvětví. Členové systému Sedex mohou informace uvedené v systému použít k posouzení, zda dodavatelé dodržují tyto kodexy nebo pracovní předpisy uvedené v jednotlivých firemních kodexech. Systém Sedex sám o sobě nestanovuje žádný konkrétní kodex nebo stav, který by měli dodavatelé splnit či naopak.

Jak se systém Sedex liší od jiných organizací, např. Iniciativy pro etické obchodování (ETI)?

Jak se systém Sedex liší od jiných organizací, např. Iniciativy pro etické obchodování (ETI)?

Systém Sedex je online databáze, která společnostem umožňuje uchovávat a prohlížet si údaje týkající se etických a zodpovědných obchodních postupů. Systém Sedex nenastavuje žádné předpisy ani neurčuje zásady svých členů. Jedná se čistě o nástroj usnadňující přístup k informacím.

Je systém Sedex jen dalším článkem byrokracie?

Je systém Sedex jen dalším článkem byrokracie?

Ne, systém Sedex má za cíl předcházet zbytečnému zdvojení informací. Snažíme se, aby všichni dodržovali zásady etického obchodování, a věříme, že systém Sedex může ve skutečnosti pomoci omezit byrokracii. Pokud se chcete stát členy systému Sedex, stačí vyplnit jen jeden dotazník, který můžete sdílet s různými zákazníky.

Jsou informace uvedené v systému Sedex přesné?

Jsou informace uvedené v systému Sedex přesné?

Pravidla systému Sedex po členech vyžadují, aby maximálně usilovali o zajištění správnosti informací uvedených v systému Sedex. Nicméně tyto informace neověřujeme ani nepotvrzujeme. Pokud potřebujete potvrzení údajů, doporučujeme vám požádat třetí stranu o provedení etického auditu na pracovišti dodavatele.

Jsem dodavatel a svým zákazníkům již poskytuji sebehodnocení a informace z auditu. Jaké výhody mi nabízí systém Sedex?

Jsem dodavatel a svým zákazníkům již poskytuji sebehodnocení a informace z auditu. Jaké výhody mi nabízí systém Sedex?

Systém Sedex dává více zákazníkům k dispozici jednu sadu údajů, čímž poskytuje účinný a z pohledu nákladů efektivní způsob komunikace se zákazníky. To pomáhá snížit potřebu více auditů a oběma stranám umožňuje soustředit se na zlepšování.