ISO 14001

Prokažte svůj závazek a zájem k udržitelnosti životního prostředí. Ekonomický výsledek není jediným měřítkem pro dosažení úspěchu v oblasti podnikání. Odpovědnost k životnímu prostředí je stále více považována za důležitý faktor obchodních výsledků a trvalé udržitelnosti.Certifikace dle ISO 14001, tak poskytuje vašemu okolí důkaz, že stav životního prostředí není vaší společnosti lhostejný a že máte zájem o jeho zlepšování.

Co je to ISO 14001?

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard systému environmentálního managementu. Společnosti, které jsou certifikovány dle ISO 14001, aktivně ovlivňují dopady své činnosti na životní prostředí, a to formou:

  • závazků ke snižování zátěže životního prostředí
  • shodou s národní legislativou
  • inovací a rozvojem v oblasti ochrany životního prostředí

Komu je certifikace dle ISO 14001 určena?

Certifikace ISO 14001 je určena společnostem, které chtějí prokázat, že se chovají ohleduplně k životnímu prostředí a zároveň, že plní právní požadavky i vlastní strategie a politiky v oblasti ochrany životního prostředí. Je určena také společnostem, které chtějí efektivněji využívat přírodní zdroje a snižovat odpad. Certifikace je vhodná pro všechny společnosti bez ohledu na velikost nebo odvětví podnikání.

Proč zvolit certifikaci dle ISO 14001?

ISO 14001 nabízí způsob, jak systémovým řešením zajistit stálý soulad s platnými zákony a navazujícími právními normami a zároveň získat přehled o připravované legislativě s pozitivním dopadem na plánované investice. Prostřednictvím analýzy dopadů vaší činnosti na životní prostředí a identifikací významných evnironmentálních aspektů získáte přesné inforamce, do jakých oblastí zacílit investice určené na snížení zátěže životního prostředí z vaší činnosti.

Certifikace dle ISO 14001 Vám pomůže:

  • Snížit náklady – standard EMS zahrnuje ve svých požadavcích závazek na neustálé zlepšování, díky kterému budete efektivněji využívat přírodní zdroje a snižovat tak své náklady.
  • S dodržováním legislativy - certifikace EMS od LRQA vám pomůže snížit úsilí zaměřené na dosažení shody s platnou legislativou a zároveň ošetří oblast environmentálních rizik.
  • Zlepšit vaši pověst a značku - EMS vám pomůže snížit riziko spojené s náklady na odstranění environmentálních škod nebo s tím souvisejících soudních sporů. Pomůže vám zlepšit svůj obraz vůči zainteresovaným stranám, a to jak vůči vašim klientům tak správním orgánům.
  • Snadnou integraci s dalšími standardy - standard ISO 14001 je založen na metodice PDCA, což umožňuje integraci s dalšími standardy založenými na stejné metodice, např. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 22000…
  • konkurenční výhoda – certifikace dle ISO 14001 je konkurenční výhodou ve výběrových řízeních

Jak Vám LRQA může pomoci?

Jsme akreditováni k vydávání certifikátů dle ISO 14001 ve všech odvětvích a účastnili jsme se technického rozvoje samotného standardu. To znamená, že jsme schopni Vám díky našim znalostem s zkušenostem poskytnou službu certifikace v jakémkoliv oboru. LRQA Business Assurance Vám pomůže řídit vaše obchodní výzvy, systémy a rizika s cílem zlepšit a chránit stávající a budoucí vliv na životní prostředí a vyhovět potřebám svých zainteresovaných stran.