Certifikační cyklus

Zatímco hodnocení shody zůstává důležitým aspektem služby LRQA Business Assurance, náš unikátní způsob vedení auditu jej dokáže proměnit v účinný nástroj managementu, kterým se zlepšuje a chrání výkonnost organizace. Tím, že porozumíme tomu, co je pro vaši organizaci nejdůležitější a při auditu z toho vycházíme, vám pomáháme zlepšovat váš systém managementu, a současně s tím i váše podnikání.

Používáme systematický přístup k určenní rizik, kterým vaše podnikání čelí, takže můžeme průběh a zaměření auditu přizpůsobit tomu, aby odpovídal vyspělosti a efektivitě vašich systémů managementu.

Přístup auditování LRQA Business Assurance je založen na třech pilířích: posuzování rizik, tématické dozorové audity a neustálé zlepšování. Více o LRQA Business Assurance.

Certifikační cyklus zahruje 3 stupně

Certifikace

Certifikační audit začíná I. etapou, kde prověřujeme, zda jste dostatečně připraveni na samotný audit. Ve II etapě pak dochází k ověření implementace systému do praxe.  

I.etapa

Provedeme posouzení vhodnosti nastavení koncepce, přezkoumání nastavení systému a shromáždění informací o činnostech, které budeme posuzovat. Hodnotíme, zda organizace plní hlavní požadavky standardu a může tedy přistoupit ke II. etapě. 

Zpráva z I. etapy

Na konci I.etapy vám oznámíme výsledek a výstup  z auditu zaznamenáme ve zprávě. Také vás upozorníme na problematické oblasti, které bychom ve II.etapě auditu mohli označit za neshodu. Čas mezi I. a II.etapou je závislý na tom, kolik problematických oblastí máte jsem na I.etapě identifikovali a kolik času budete potřebovat k jejich vyřešení. 

II.etapa

Plánovaná návštěva zaměřená na vyhodnocení implementace vašeho systému managementu do praxe a mířu jeho efektivity z pohledu podnikání i zainteresovaných stran. 

Zpráva z II.etapy  

Po skončení II.etapy zaznamená auditní tým všechny zjištění ve zprávě z auditu. Zpráva obsahuje nejen výsledky z posouzení, ale taky návrhy na zlepšení a identifikované neshody. 

Dozorové audity

Po certifikaci vašeho systému následují pravidelné dozorové audity, které se typicky konají každých šest nebo dvanáct měsíců. Cílem dozorových auditů je potvrdit, že Váš systém:

  • je udržován
  • je provozován
  • zajišťuje neustálé zlepšování

Během dozorových auditů také posuzujeme dopady případných změn na váš systém, ať už se jedná o důsledky změny vašich činností, produktů nebo služeb.

Tématicky zaměřený dozorový audit

Svoji pozornost soustředíme na to, co je pro vaši organizaci v daném čase nejdůležitější a hodnotíme efektivitu vašeho systému managementu, její trendy a zlepšovací procesy.

Specializované návštěvy

Přizpůsobené a soustředěné na skutečné potřeby podnikání v prostředí změny. Pomáhají zajistit, že vaše systémy jsou flexibilní a přizpůsobují se novým podmínkám a změnám.

Recertifikace - Obnova platnosti certifikátu

Příležitost přezkoumat a zhodnotit vývoj uplynulých třech let a přípravit se na nadcházející tříletý cyklus.

Plánování obnovy certifikátu zahrnuje tři kroky:

  • Přezkoumání

Na základě přezkoumání předchozí výkonnosti bude auditor identifikovat potenciální rizika v systému managementu ve vztahu k úspěné implementaci strategií a cílů.

  • Náhled

Cílem je dát do souladu naše auditní aktivity s vaší stategií a cíli. Posuzovatel využije pohovor s vrcholovým vedením k porozujmění vašim dlouhodobým očekáváním, například strategickým problémům, jako jsou podnikatelská a provozní rizika, konkurence, změny v externím a interním prostředí atd. Etapa náhledu bude použita k identifikaci dalších témat, která mohou být zvolena pro recertifikační audit a další tříletý cyklus.

  • Plánování

Plánování obnovení certifikátu zahrnuje identifikaci prvků systému, které nebyly vhodně uchopeny během dozorového auditu, oblasti, oddělení, procesy a činnosti, které budou auditovány, odsouhlasí s vámi dobu trvání auditů těchto prvků, identifikaci nejlepšího využití zdrojů a odstranění duplicit, vytvoření plánu návštěvy a přiměřený čas pro reportování, úpravu a prezentaci zpráv.