Norma ISO 18404 o kompetenci lidí v Lean a Six Sigma

Autor: Ivan Miller

V loňském roce vyšla mezinárodní norma ISO 18404. Jejím cílem je jasně pojmenovat, jaké kompetence má Green Belt či Black Belt, jak poznat, zda organizace skutečně implementuje Lean a Six Sigma, nebo takovou snahu jenom předstírá. 

Sám jsem v letošním roce vedl školení Green Belt v Bulharsku, kde rychle rostou výrobní firmy, dodávající díly automobilovému průmyslu. Jedné takové firmě doporučil její zákazník, významný světový výrobce automobilů, aby své techniky proškolila na kvalifikační stupeň Green Belt a tuto metodiku začala používat v případech, kde selhává přístup 8D. Takový postup se zdá vcelku logický. Problémy, se kterými se daný dodavatel potýká, vyžadují použití všech tří složek Lean a Six Sigma – kvantitativní přístup, týmovou spolupráci a projektové řízení. Jakou záruku ale má dotyčný korporátní zákazník, že vyškolení Green Belti budou mít správné dovednosti a znalosti, že budou používat vhodných nástrojů (včetně software) a že jejich přístup k řízení projektů bude účinný? Na takové otázky má právě odpovědět tato nová mezinárodní norma. 

V tomto krátkém příspěvku se pokusím normu stručně přiblížit.

V čem je problém?

Tahle situace se bude opakovat stále častěji – firma najímá nového zaměstnance a potřebuje se ujistit o jeho kompetenci v oblasti Six Sigma a Lean. Jiná firma se zase chce ujistit o tom, že její dodavatel úspěšně zavedl Lean a Six Sigma. Norma ISO 18404 je kriteriální – obsahuje tedy slovní spojení „organizace musí“, které známe z oblasti kvality (ISO 9001) nebo environmentu (ISO 14001).

Na trhu najdete nabídky celé řady firem, které nabízejí školení Green Belt či Black Belt. Možná jste si sami všimli ohromných rozdílů nejen v cenách nabízených školení, ale i v jejich rozsahu. Řada školicích firem nepožaduje, aby účastníci pracovali na reálných projektech. Někde je reálná zkušenost nahrazována hrami či počítačovými simulacemi, jinde se účastníkům jenom doporučí, aby si po úspěšné certifikaci své dovednosti ověřili v praxi. Samostatnou kapitolou jsou školení on-line. 

V normě jsou proto v přehledných tabulkách uvedeny minimální požadavky na kompetence v oboru Six Sigma i Lean. Pro úroveň Green Belt postačuje porozumění jednotlivým pojmům a schopnost je aplikovat. U stupně Black Belt se předpokládá schopnost takové kompetence řídit a u stupně Master Black Belt je i učit. 

Definovány jsou ale i kompetence organizací jako celku.  O takových kompetencích musí být vytvářeny a udržovány záznamy – opět typický požadavek kriteriálních norem.

Má to smysl?

Osobně se domnívám, že norma ISO 18404 je dobrý počin a určitě přispěje přinejmenším k vyjasnění terminologie a sjednocení požadavků na kompetenci. Prozatím je ale příliš brzy na to abychom posoudili, zda bude pro organizace skutečně užitečná. Hlavním důvodem, proč se organizace pouští do iniciativ typu Lean Six Sigma je snaha zlepšit jejich vnitřní chod a zvýšit spokojenosti zákazníků. Pokud v důsledku se takové iniciativy sníží náklady, uvolní kapacity, zrychlí procesy a přilákáme další zákazníky, dokážeme to změřit. Takový efekt pak bude mít zcela jinou hodnotu nežli certifikát v rámečku na zdi. 

Totéž by se ale dalo říci i o systémových normách typu ISO 9001. Certifikace podle takové normy je signálem pro potenciální zákazníky o tom, že organizace je spolehlivým dodavatelem zboží či služeb s dobrou kvalitou, které záleží na jejích zákaznících. Marketingová hodnota takového sdělení určitě není zanedbatelná. 

Čas ukáže, jak bude tato norma přijata organizacemi i odbornou veřejností. Pro nás z ní zatím vyplynul jediný úkol – ujistit se, že rozsah našich školení, volba nástrojů i poměr mezi teoretickými pasážemi a praktickým nácvikem vyhovují požadavkům ISO 18404. Rádi bychom vás ujistili, že tomu tak je.