Všeobecné obchodní podmínky pro školení

LRQA - Všeobecné obchodní podmínkypro školení

Přihlášení

Registrace na kurzy, školení nebo semináře (dále jen Kurz) organizované Lloyd’s Register EMEA, LRQA Dept, Táborská 31, 14000, Praha 4, dále jen LRQA, se provádí elektronicky prostřednictvím přihlášky na webových stránkách www.lrqa.cz. Odesláním této přihlášky se uchazeč do daného Kurzu závazně přihlašuje.

Po provedení registrace obdrží účastník Kurzu potvrzení od LRQA o této registraci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce Kurzu.

V případě naplnění kapacity Kurzu mají přednost účastníci, kteří se na Kurz přihlásili dříve. O naplnění kapacity Kurzu bude LRQA účastníka Kurzu neprodleně informovat a to elektronicky, případně i telefonicky uvede-li telefonní kontakt účastník do přihlášky.

Platba

Účastník hradí cenu Kurzu po skončení Kurzu, a to bankovním převodem na účet LRQA uvedený na faktuře, kterou účastník obdrží po skončení Kurzu.

Ubytování

Ubytování není zahrnuto v ceně Kurzu. V případě, že ubytovací zařízení poskytuje slevu na ubytování pro účastníky Kurzu LRQA, bude o tom LRQA účastníky informovat stejně tak na formu, jakou lze slevu uplatnit.

Změny v přihlášení

  • Záměna účastníků
Náhradníky je možno jmenovat kdykoli bez jakýchkoli sankcí. Veškeré změny týkající se náhradních účastníků je nutno oznámit písemně na poštovní adresu LRQA nebo elektronicky na e-mailovou adresu training.cz@lr.org
  • Převedení do náhradního termínu Kurzu
Žádosti o převedení do náhradního termínu, musí být podány nejpozději 14 dnů před začátkem Kurzu elektronicky na adresu training.cz@lr.org. LRQA nabídne uchazeči Kurz shodného obsahu, podle kapacitních možností a uchazeč se musí náhradního termínu zúčastnit do šesti měsíců od data konání původního Kurzu.

Storno podmínky

Zrušení účasti na Kurzu musí být provedeno písemně, nebo elektronicky, a pokud je doručeno LRQA:

  • nad 14 kalendářních dnů před začátkem Kurzu nebudou účtovány žádné storno poplatky
  • 0 – 14 kalendářních dnů před začátkem Kurzu činí stornovací poplatky 80% z ceny Kurzu, přičemž se toto ustanovení neuplatní v případě důvodů podle §374 Obchodního zákoníku, kdy nebudou účtovány žádné storno poplatky.

V případě neúčasti na kurzu bez předchozího písemného odhlášení je účastník povinen v plné výši uhradit cenu kurzu.

Zrušení/změna kurzu

V případě nenaplnění minimální kapacity Kurzu do 14 kalendářních dnů před konáním kurzu si LRQA vyhrazuje právo v daném termínu kurz zrušit.

V případě zrušení Kurzu ze strany LRQA bude přihlášený účastník neprodleně informován (telefonicky, e-mailem) a účastník bude informován o náhradním termínu Kurzu.

LRQA si vyhrazuje právo provádět změny lektora, místa konání a termínu konání Kurzu. V takovém případě budou přihlášení účastníci o změně neprodleně informováni.

LRQA nenese odpovědnost za jakékoliv náklady, které účastníkům kurzu vzniknou v souvislosti se zrušením Kurzu, změnou termínu Kurzu nebo změnou lektora Kurzu.

Garance konání kurzu

U vybraných Kurzů LRQA zaručuje, že se Kurz označený na webových stránkách LRQA jako garantovaný v daných termínech uskuteční. Informace o garanci konání Kurzu je uvedena v popisu Kurzu.

LRQA si vyhrazuje právo nepřijetí přihlášky na garantovaný Kurz v případě, že je doručena v období kratším než 14 pracovních dní před začátkem Kurzu, na který do té doby nebyla žádná další přihláška přijata.. V takovém případě není možné z organizačního hlediska termín dodržet a Kurz uskutečnit.

LRQA si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu nebo vody, náhlé onemocnění lektora).

Osvědčení o absolvování kurzu a Certifikát

LRQA informuje v anotaci Kurzu o způsobu jeho zakončení a zda je úspěšným účastníkům vystaveno Osvědčení o účasti nebo Certifikát o úspěšném absolvování.

Nárok na získání Osvědčení o účasti na Kurzu  má každý účastník, který splnil podmínku přítomnosti po celou dobu konání Kurzu.

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu není vystaven automaticky a je podmíněn splněním závěrečné zkoušky a přítomností po celou dobu konání Kurzu. Pokud účastník nesplní závěrečnou zkoušku, ale bude přítomen po celou dobu konání Kurzu, vystaví LRQA tomuto účastníkovy pouze Potvrzení o účasti na Kurzu.


LRQA závěrečné zkoušky archivuje po dobu 1 měsíce po skončení Kurzu. Výsledky zkoušky jsou archivovány po dobu 1 kalendářního roku. Certifikát zasílá LRQA poštou.