Tématicky zaměřený dozorový audit

Problém při auditování podle dotazníků je ten, že příslušná otázka nemusí být nutně relevantní pro vaše podnikání. Proč plýtvat časem a penězi na hodnocení věcí, které nejsou důležité?

V LRQA přistupujeme k auditům odlišně. Nejprve zjistíme, co je pro vás nejdůležitější, co chcete zlepšovat, co vyžaduje vaši pozornost a co nedává spát vašim manažerům. Potom hodnotíme tyto důležité věci, abyste věděli, jak si stojíte, zda je něco špatně a co by se mělo napravit před tím, než to způsobí větší problémy.

Tématicky zaměřený dozorový audit

Oblasti, které při našich tematicky zaměřených dozorových auditech procházíme, vychází z rozhodujících faktorů vašeho podnikání a podrobně je zkoumají s cílem ověřit efektivnost systému managementu. Tím se také prokáže schopnost systému managementu vypořádat se s jakýmikoliv záležitostmi v budoucnosti.

  • Jde o příležitost soustředit se spíše na priority podnikání než jen o pouhou shodu se standardem
  • Je navrhnut tak, aby podporoval úsilí organizace při zlepšování
  • Je prostředkem pro efektivní využití údajů, kterými již společnost disponuje

Zdaleka již nejde o pouhou shodu. Hovoříme o zlepšování způsobu, jakým řídíte své podnikání

Co můžete očekávat

Aby naše služba Business Assurance poskytla očekávané přínosy, bude náš auditor potřebovat hovořit s řadou lidí ve vaší organizaci. Jejich výčet bude určitě zahrnovat např. manažera kvality, osobu odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovníky na všech úrovních řízení organizace, včetně vrcholového managementu, generálního ředitele a fi nančního ředitele nevyjímaje. U posledně jmenovaných se náš auditor zaměří na klíčové otázky a rizika, kterými se zaobíráte a kterým čelíte