Pochopenie rizika s novou medzinárodnou normou IEC 31010

V mesiaci jún bol publikovaný revidovaný medzinárodný štandard  IEC 31010 Manažérstvo rizík - techniky posudzovania rizík, ktorý  bol pripravený  spoločne komisiami IEC a ISO a predstavuje hodnotný doplnok k norme ISO 31000:2018  tým, že poskytuje podrobné informácie o tom, ako sa dá posudzovať riziko a opisuje výhody a nevýhody rôznych techník, ktoré možno použiť.  Využitie týchto techník sa dá aplikovať okrem iného na zlepšenie spôsobu zohľadnenia neistoty ako jedného zo základných konceptov a na pochopenie rizika.

Toto druhé vydanie ruší a nahrádza prvé vydanie uverejnené v roku 2009.  Toto vydanie obsahuje nasledujúce významné technické zmeny vo vzťahu k predchádzajúcemu vydaniu:

• podrobnejšie sa uvádza proces plánovania, implementácie, verifikácie a validácie použitia vybraných techník;

• počet a rozsah použitia techník sa zvýšil;

• koncepty zahrnuté v norme ISO 31000 sa už v tejto norme neopakujú

Potenciálnym publikom pre tento dokument je:

• každý, kto sa podieľa na posudzovaní alebo riadení rizika

• osoby, ktoré sa podieľajú na vypracovaní usmernení, v ktorých sa stanovuje, ako sa má posudzovať riziko v špecifických kontextoch

• ľudia, ktorí potrebujú robiť rozhodnutia tam, kde existuje neistota

Organizácie, od ktorých sa vyžaduje, aby vykonávali posudzovanie rizika z hľadiska súladu alebo zhody by mohli mať prospech práve z použitia primeraných a štandardizovaných techník  posudzovania rizika.

Při všech významných změnách v oblasti managementu kvality v sektoru managementu rizik je společnost Lloyd's Register v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace v oblasti zdravotnických a diagnostických prostředků nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org.