ISO 19011:2018 – návod na auditování systémů managementu byl aktualizován

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) publikovala 3.7.2018 revidovanú verziu ISO 19011 – populárneho návodu na auditovanie systémov manažérstva. Od publikovania druhého vydania tohto dokumentu v roku 2011 bolo zverejnených niekoľko nových noriem systémov manažérstva, z ktorých mnohé majú spoločnú štruktúru, rovnaké základné požiadavky a spoločné termíny a základné definície. V dôsledku toho je potrebné zvážiť širší prístup k auditu systémov manažérstva a poskytnúť usmernenia, ktoré sú všeobecnejšie. Výsledky auditu môžu poskytnúť vstup do analytického aspektu podnikateľského plánovania a môžu prispieť k identifikácii potrieb a činností v oblasti zlepšovania.

Hlavné zmeny

V porovnaní s predchádzajúcim vydaním sú to tieto nasledovné:

  • doplnenie prístupu založeného na riziku do princípov auditovania;
  • rozšírenie usmernení o riadení programu auditu vrátane rizika programu auditu;
  • rozšírenie usmernení o vykonávaní auditu, najmä v časti o plánovaní auditu;
  • rozšírenie všeobecných požiadaviek na kompetentnosť audítorov;
  • úprava terminológie s cieľom zohľadniť proces a nie objekt ("vec");
  • odstránenie prílohy obsahujúcej požiadavky na kompetentnosť pre audit špecifických disciplín systémov manažérstva (kvôli veľkému počtu individuálnych noriem systémov manažérstva by nebolo praktické zahrnúť požiadavky na kompetentnosť pre všetky disciplíny);
  • rozšírenie prílohy A s cieľom poskytnúť usmernenia týkajúce sa nových koncepcií, ako sú súvislosti organizácie, vodcovstvo a záväzok, virtuálne audity, zhoda a dodávateľský reťazec.

Tento dokument ako celok poskytuje usmernenia o auditovaní systémov manažérstva vrátane princípov auditovania, riadenia programu auditu a vykonávania auditov, ako aj usmernenia o hodnotení kompetentnosti jednotlivcov zapojených do procesu auditu. Poskytuje jednotný a harmonizovaný prístup umožňujúci efektívny audit vo viacerých systémoch súčasne. Pridanie prístupu založeného na riziku do princípov auditovania, odráža zvýšené zameranie sa na riziko v ostatných štandardoch manažérstva ako aj na trhu, kde certifikované organizácie pôsobia. 

Při všech významných změnách v oblasti systémů managementu je společnost Lloyd's Register v čele komunikace těchto změn. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti hodnocení, stejně jako veřejné a interní školení ve firmách, jejichž cílem je pomoci organizacím zajistit efektivní fungování systému managementu. Sledujte proto průběžně naše webové stránky www.lrqa.cz pro další aktuální informace nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org