Nejdůležitějším úkolem v oblasti ochrany zdraví a ezpečnosti je oslovení širšího okruhu osob.

Martin Cottam, předseda ISO/ZC 283, přináší nejnovější zprávy o tom, co se chystá v oblasti ISO 45001.

Více než 70 delegátů se nedávno setkalo v Coventry ve Spojeném království na prvním setkání ISO/TC 283 – výboru odpovědného za udržování a rozvíjení mezinárodní normy pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci ISO 45001. Delegáti zastupovali národní regulační orgány 36 účastnických států a související orgány, zejména odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní instituce a orgány vystavující osvědčení.
 
Jaký byl cíl tohoto prvního setkání a jaké byly jeho výsledky?
''První setkání mělo dva cíle: schválit pracovní program výboru a začít pracovat na jeho prvních bodech. Shodli jsme se, že budeme pracovat na dvou nových bodech programu, které byly navrženy před jednáním v Coventry a schváleny v hlasování národních regulačních orgánů. 
 
Těmito pracovními body jsou manuál pro řízení v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (BOZP) zaměřený na menší organizace a Doporučení ohledně psychologických rizik na pracovišti.  Projednali jsme možné budoucí body programu související s vyšetřováním nehod, statistikami BOZP a úlohou vrcholového vedení i nevýkonných pozic, předložení oficiálních návrhů v této oblasti jsme však pro tento okamžik odložili.  Odložíme rovněž práci na návrhu oficiálního doporučení, probíhají však práce na méně formální příručce.
''
 
Co nám v této fázi můžete říci o zajištění manuálu a doporučení?
''Manuál pro menší organizace byl urychlen. Naším cílem je dokončit ho do konce roku 2019, což je poměrně ambiciózní termín. Bude nutné odvést spoustu práce ve virtuálních skupinách prostřednictvím webinářů, což není v případě tak široce rozprostřené mezinárodní skupiny snadné, všichni se však na tu výzvu těší. 
 
Pro doporučení ohledně psychologických rizik na pracovišti bude platit tradičnější, tříletý harmonogram vzniku. Bude se jednat o oficiální doporučení, a proto bude zahrnovat několik období konzultací, a to se stínovými národními výbory i veřejností.
''
 
Jaké hlavní otázky v oblasti BOZP výbor aktuálně řeší?
 ''Zastřešujícím tématem je pro výbor maximalizace vlivu normy ISO 45001 a veškerých dalších dokumentů, které v budoucnu na její podporu vydáme, na světovou výkonnost v oblasti BOZP.  Vydávání norem a doporučení je jen prostředkem, jak organizacím pomoci zlepšovat zdraví a bezpečnost svých pracovníků.  Domníváme se, že rámec ISO 45001 může organizacím pomoci tohoto cíle dosáhnout, avšak pouze tehdy, jsou-li s materiály obeznámeny a používají je – a pokud tak činí způsobem, kdy se skutečně vyhýbají rizikům, která jim hrozí, a snaží se nezvyšovat byrokratickou zátěž. ''
 
Jak zajistíte, aby byly výbor i ISO 45001 nadále relevantní?
''Struktura ISO je z velké části navržena tak, aby tento problém řešila.  Každý národní regulační orgán má zpravidla „stínový výbor“ zástupců dotčených subjektů, kteří společně formulují stanovisko, které jejich delegáti následně prezentují výboru. 
 
Velikost těchto výborů se liší, obvykle však mají mezi 30 a 50 členy a nejméně v jednom případě jich dokonce mají přes sto!  Při stanovování priorit i utváření konkrétních výsledků je tedy do procesu zapojeno mnoho dotčených subjektů.  A na samém vrcholku jsou součástí procesu vytváření oficiálních norem veřejné konzultace, jedná se tedy o velmi inkluzivní proces.
''
 
Jaké bylo přijetí ISO 45001 v prvních šesti měsících po jejím vydání?
 ''ISO provádí v periodických intervalech průzkumy s cílem získat údaje o počtu organizací certifikovaných dle jednotlivých hlavních norem, ISO 45001 však byla publikována před příliš krátkou dobou, než aby byla zahrnuta do posledního průzkumu.  A samozřejmě certifikace je pouze jedním ze způsobů, jak mohou organizace měřit nebo demonstrovat dodržování normy.  Z neoficiálních poznatků vyplývá, že nová norma byla přijata dobře a že zaujme nejen organizace, které jsou v současné době certifikovány dle OHSAS 18001, ale i ty, které dosud normy jako pomoc při řízení BOZP nevyužívaly. ''
 
Máte nějaké příklady, jak norma do dnešního dne ovlivnila výkonnost v oblasti BOZP?
''V této fázi přechod na novou normu aplikovalo relativně málo společností, je tedy příliš brzy na to, abychom měřili její vliv. Máme pozitivní zpětnou vazbu z oblastí, kde ISO 45001 rozšířila požadavky OHSAS 18001, nicméně v této fázi jsou takové poznatky pouze dokladem toho, že lidé mají pocit, že změny jsou k lepšímu.
 
Skutečnou zkouškou bude, zda mají nové požadavky pozitivní vliv na situaci BOZP v organizacích.  A samozřejmě je třeba nezapomínat na to, že největší dopad má ISO 45001 pravděpodobně nikoli u organizací, které již získaly certifikaci OHSAS 18001, nýbrž u organizací, které OHSAS nepřijaly a které si teprve musí vybudovat rámec řízení systému BOZP.
''
 
Jaké výhody podnikům přinese systémový přístup k řízení BOZP?
''Domnívám se, že strukturovaný a systematický přístup k řízení BOZP má mnohé přínosy, zmíním tedy jen několik, které považuji za důležité.  Zaprvé skutečnost, že strukturované procesy nás podněcují k tomu, abychom rozpoznali potřebné změny a řídili je. Mnohé nedostatky BOZP mají tedy původ v chabém řízení změn a strukturovaný přístup zvyšuje pravděpodobnost, že odhalíme rizika spojená se změnou, plánovanou i neplánovanou, a můžeme přijmout odpovídající kroky ke zmírnění rizik. 
 
Zadruhé, formální systematický přístup k řízení BOZP může pomoci přitáhnout do procesu členy vyššího vedení – mají příležitost se zapojit, aby oblast BOZP nebyla delegována na nižší úrovně organizace a nebyla tak „pod jejich rozlišovací schopnost“.
''
 
Zmínil jste již záměr posílit přijetí mezi mikro-, malými a středními podniky. Jak toto přijetí výbor podporuje?
''Skutečnost, že jednou z prvních položek našeho programu je manuál zavádění normy ISO 45001 zaměřený přímo na menší organizace, je známkou toho, jak je tato oblast důležitá. 
 
Velmi významná část celosvětové pracovní síly je zaměstnána v mikro-, malých a středních podnicích a tyto podniky, i přes svou velikost, nemusí být nutně ohroženy jen malým rizikem. Nicméně ne vždy jsou v oblasti BOZP takovými odborníky jako větší organizace a často naopak nevědí, kde najít osvědčené postupy a další podpůrné materiály včetně norem.  Usilujeme o to, abychom prohloubili informovanost o ISO 45001 v těchto organizacích a abychom ukázali, jak její zásady v těchto menších organizacích uplatnit.
''
 
Díky účastníkům a dotčeným subjektům z celého světa má ISO/TC 283 široký záběr odbornosti a podporuje dosažení svého cíle spočívajícího v maximalizaci vlivu ISO 45001, tak aby organizacím pomáhala zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci jejich zaměstnanců.
 
Při rozhovoru s Martinem je zřejmé, že hlavním úkolem je, aby byly podpůrné materiály praktické a v maximální možné míře omezovaly byrokracii. Díky ambicióznímu plánu, aby byl manuál pro menší podniky vydán v průběhu roku 2019, a dlouhodobému projektu na vytvoření Doporučení ohledně psychologických rizik na pracovišti bude LR i nadále informovat o vývoji a dosaženém pokroku, jakmile k nim dojde.