Rozhovor s auditorem LRQA o standardu IATF 16949:2016

V souvislosti s vydáním nového standardu systému managementu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016 a Pokynů pro certifikaci 5. Vydání (IATF Rules) jsme položili několik otázek certifikačnímu auditorovi a lektorovi LRQA Juraji Klimentovi.


Jak hodnotíte novou verzi standardu IATF 16949 a co nového přináší?

Pracuji se standardem IATF již několik měsíců a jako přínos hodnotím novou strukturu, kterou s sebou přinesla implementace požadavků Přílohy SL. Na druhé straně koncept oddělených dokumentů, který zvolila IATF kvůli větší flexibilitě v případě revizí, se ukazuje pro uživatele jako ne příliš praktický. V průběhu našich školení se proto snažíme přiblížit požadavky obou standardů - ISO 9001 a IATF 16949, účastníkům tak poskytujeme kompletní sadu požadavků. 

V textu standardu IATF 16949 se prolínají zcela nové požadavky – například bezpečnost produktu, produkty se zabudovaným softwarem - se změněnými, respektive rozšířenými stávajícími požadavky - interní audity, kompetence interních auditorů, spolu s nezměněnými požadavky, jako jsou například vzhledově významné položky, nebo dohoda o servisu se zákazníkem. Obecně můžeme vidět silnější důraz na zabezpečení shody produktu s požadavky a řízení nestandardních situací.

Kolik času mají certifikované organizace na přechod na nový standard a zaškolení zaměstnanců, kteří se na systému podílejí?

Všechny certifikační audity po 1. říjnu 2017 musí probíhat podle nového standardu, takže organizace, které plánují audit po tomto termínu, musí mít systém managementu kvality již v souladu s požadavky IATF 16949. V praxi to znamená, že zaměstnanci podílející se na tomto systému, již musí být seznámeni s požadavky standardu v požadovaném rozsahu a tyto požadavky aplikovat ve svých činnostech.

Zmínil jste, že jedním ze změněných požadavků je kompetence interních auditorů. Můžete nám vysvětlit, k jakým změnám došlo a jaké kompetence jsou nově vyžadovány?

Nejsem sám, kdo s radostí přijal informaci o rozšíření požadavků na kompetence interních auditorů, které de facto představují přenesení specifických požadavků zákazníků do textu standardu. Pokud bychom měli shrnout nové požadavky, můžeme říci, že obsahují oblasti, které byly až doposud implicitní pro zvládnutí efektivního interního auditu, ale standard  ISO/TS 16949 je explicitně nevyžadoval – procesní přístup při auditování, včetně zvažování rizik, znalosti požadavků ISO 9001 a IATF 16949, znalosti požadavků základních nástrojů (FMEA, SPC, APQP, PPAP, MSA), znalost specifických požadavků zákazníka a samozřejmě znalost procesu auditování. Tyto klíčové oblasti budou předmětem vzdělávání interních auditorů. Kromě uvedených znalostí bude potřeba ve smyslu požadavků standardu udržovat a zlepšovat jejich kompetence prostřednictvím aktivního auditování a rozšiřováním znalostí vycházejících z interních a externích změn.

V nabídce kurzů se objevují dva kurzy pro interní auditory. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jednodenní kurz je určený pro praktikující interní auditory podle ISO/TS 16949 – na kurzu se zabýváme vybranými oblastmi nového standardu. Většina času je věnována praktickým cvičením a samozřejmě opakujeme některé důležité oblasti, které jsou při certifikačních auditech nejčastější oblastí neshod. 

Dvoudenní kurz je určený pro začínající auditory IATF a zahrnuje v sobě také základní aspekty managementu kvality, například procesní přístup, zásady managementu kvality, proces auditování a následných činností, nebo krátký přehled používaných klíčových nástrojů (FMEA, SPC, APQP, PPAP, MSA). Je třeba upozornit, že základní kurzy, které se věnují jednotlivým klíčovým nástrojům v požadovaném rozsahu, jsou realizované formou samostatných školení, s ohledem na jejich náročnost a důležitost při zabezpečování kvality. Efektivní zaškolení na všechny tyto nástroje v průběhu školení interních auditorů není ze zkušenosti možné.

Ke změně došlo také v požadavcích na kvalifikaci lektorů, kteří školení vedou. O jaké změny se konkrétně jedná?

Opět i tuto oblast je možné hodnotit jako pozitivní změnu, protože nová norma požaduje od lektora, který poskytuje školení novým auditorům, aby jasně prokázal stejné znalosti, jaké jsou požadované i od interních auditorů. Ideální stav je, když školení vede certifikační auditor IATF, protože má k dispozici nejvíce informací o standardu a výkladu požadavků od IATF a svou kompetenci musí doložit prostřednictvím strukturovaných testů. V neposlední řadě je velmi přínosná také aktivní auditorská činnost lektora, kterou klienti velmi oceňují při poskytování praktických příkladů a užitečných rad. Je proto velmi důležité, už ve fázi výběru školící organizace, aby si firma vyžádala doklady, které prokazují kompetenci školitele (certifikáty, osvědčení, důkazy o aktivní auditorské činnosti v případě, že se nejedná o certifikačního auditora atd.). Výběrem správné školící organizace se firmy vyhnou nepříjemnostem například při zákaznických anebo certifikačních auditech, kde bude třeba důkaz o kvalifikaci školitele předložit. Jedná se přece jen o investici do rozvoje vlastních zaměstnanců a systému managementu kvality a tím i do spokojenosti zákazníka.

Co se týče požadavků standardu, nejoblíbenějším kurzem mezi klienty je kurz „IATF 16949:2016 - seznámení s požadavky standardu.“ Můžete nám tento kurz představit.

Jedná se o dvoudenní intenzivní základní kurz, během nějž přibližujeme požadavky ISO 9001 a IATF 16949, které jsou doplněny praktickými příklady. V další části prezentujeme nejdůležitější změny v Pokynech pro certifikaci (IATF Rules), 5. vydání a důležité kroky pro přechod na nový standard. Školené skupiny tvoří vždy pestrou směs účastníků s různou úrovní znalostí a dovedností, proto se kromě výkladu lektora osvědčilo i předávání zkušeností v rámci skupinových cvičení – od zkušenějších účastníků těm méně zkušeným. Klienti si také oblíbili průběžné testování vědomostí zábavnější formou prostřednictvím online aplikací.

Školení, o kterých zde hovoříme, jsou časově poměrně rozsáhlá. Jak byste tento časový rozsah odůvodnil? 

Naše dlouhodobá zkušenost v této oblasti vzdělávání nám potvrdila, že výklad požadavků automobilového standardu, ať už se jedná o aktuálně platný standard ISO/TS 16949 ale i IATF 16949, si vyžaduje více času, protože v sobě obsahuje de facto požadavky dvou standardů – ISO 9001 a nadstavbové sektorové požadavky. Účastníci kurzů vždy očekávají nejen výklad, ale také poskytnutí praktických příkladů, tak aby získali určitou oporu ve svých auditorských začátcích nebo v případě zkušených auditorů, aby si rozšířili obzory. Proto je třeba věnovat výběru školení zaměřeného na výklad požadavků náležitou pozornost. Jde o základ, na kterém je postavené další vzdělávání auditorů. Přiblížit požadavky obou standardů, například v rozsahu jednoho dne, je v praxi nereálné.

Jak je to s českým a slovenským překladem IATF dokumentů? Jsou vaše kurzy založeny na českém překladu standardu a je tato terminologie již obsažena ve studijních podkladech pro účastníky?

Naše kurzové materiály pracují i s oficiálním českým překladem, hlavním zdrojem jsou ale anglická znění dokumentů. Studijní podklady pro slovenské klienty jsou rovněž odborně přeložené do slovenštiny, protože oficiální překlad v tomto jazyce není k dispozici.

Jak mají certifikované organizace při přechodu na nové požadavky postupovat? Jaký postup byste doporučil?

Na webových stránkách IATF je volně k dispozici dokument Strategie přechodu verze 2, který popisuje všechny detaily tohoto procesu. Určitě vřele doporučuji úzce spolupracovat s certifikační organizací. Zdroje jsou na obou stranách limitované, proto je dobré dohodnout a odsouhlasit termín přechodového auditu v rámci organizace a následně tento dohodnout s certifikační organizací. Jak jsem již zmiňoval, situace při plánování přechodu, je ohraničená termínem 1. října 2017, kdy již budou všechny plánované certifikační audity prováděné podle nového standardu. Pokud organizace cítí potřebu nechat si svůj systém managementu kvality nezávisle a odborně prověřit před samotným přechodovým auditem, může využít možnost rozdílové analýzy například posouzením jinými certifikačními organizacemi, které nejsou s organizací ve smluvním vztahu. 

Interview IATF 1

Pro další informace ke standardu IATF 16949:2016 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org