Revize ISO 22000:2005 je o krok dále k novému vydání v roce 2018

Světově nejčastěji používaný standard pro systémy managementu bezpečnosti potravin kvality ISO 22000:2005 je ve stádiu revize. Technická komise ISO, která za návrh revize odpovídá již připravila další verzi návrhu nové revize standardu DIS  (draft international standard). Komise se v roce 2016 několikrát sešla, aby projednala a případně zapracovala 1800 komentářů, připomínek k předchozí verzi. O návrhu se bude jednat a po připomínkování se očekává další etapa vývoje standardu a tím je konečný návrh normy FDIS (final draft international standard). 

Změny, které tento návrh přináší, souvisí i se sjednocením pohledu na tvorbu mezinárodních standardů systémů managementu. Mezinárodní standardizační organizace ISO zpracovala zásady pro tvorbu norem. „Annex SL“.  Tento dokument přináší sjednocení formy i obsahu vybraných norem ISO do sktruktury „High Level Structure- HLS“. HLS  lze považovat za povinnou osnovu, a také totožný text společného jádra norem. Sjednocená je i základní terminologie a definice. Cílem sjednocení je jednodušší integrace a chápání těchto systémů. Zkušenosti s touto sktrukturou mají uživatelé standardů z revize 9001:2015 (Systémy managementu kvality).  Díky Annexu se v normách bude objevovat i požadavek na identifikaci a řízení rizik: management rizik. S tímto prvkem mají potravinářské podniky dlouholeté zkušenosti. Vždyť celý systém bezpečnosti potravin založený na principech HACCP ať podle Kodexu Alimentarius nebo na základě požadavků ISO 2200:2005 je systémem identifikace a řízení rizik. Komise se zabývá tím, jak zjednodušit a včlenit koncept strategických rizik, které přinesla HLS a rizik souvisejících s bezpečností produktu. Tato rizika jsou všeobecně diskutována a podniky je mají identifikované ve svém systému HACCP )vyžadovaném i legislativou EU). Manažeři v potravinářských podnicích potřebují porozumět i strategickým rizikům organizace a jaký dopad mají tato rizika do oblasti bezpečnosti potravin. Výsledkem může být plně integrovaný systém založený na identifikaci a řízení rizik (jak na úrovni operativní - v rámci HACCP , tak i na strategické). Tento systémy by měl podpořit i dosažení obchodních cílů.  Očekává se, že systém bezpečnosti potravin pokryje jak oblasti, které jsou kritické pro organizaci, tak i celý dodavatelsko odběratelský řetězec.

Cyklus zlepšování, založený na známém PDCA (Plánuj. Dělej, Hodnoť a Konej) je v návrhu obsažen ve dvou rovinách –zlepšování systému jako celku a potom i operativní zlepšování na úrovni provozu v článku 8. 

Komise se snaží tyto principy a požadavky objasnit a přiblížit pro uživatele standardu.   

Technická komise očekává vydání nové revize v červnu 2018. Další revize navazujících standardů jako je FSSC22000 tedy budou následovat. Sjednocení norem může přinést jednodušší život všem manažerům systémů v potravinářských podnicích zvláště pak těch, které mají zavedeno a certifikováno více systémů.