Nová verze certifikačního schématu FSSC 22000

Na konci roku 2016 byla vydána nová verze certifikačního schématu pro bezpečnost potravin FSSC 22000, která je stále více populární i pro certifikace potravinářských podniků v České republice. Nyní je celosvětově certifikováno více než 14000 potravinářských podniků a výrobců obalů. 

Na základě zkušeností z uplatňování verze 3 v minulých letech a očekávání významných zainteresovaných stran (mezi něž patří i státní správa a průmysl), FSSC 22000 provedlo několik významných změn, které vedly ke sjednocení a zpřísnění. 

Klíčové změny proběhly v oblasti:

 1. provádění neohlášených auditů
 2. zavedení kritických neshod
 3. prevence před úmyslnou kontaminací produktu (prevence falšování potravin)
 4. standardizované zprávy z auditu
 5. přepravy a skladování, stravovacích služeb /cateringu a maloobchodu/velkoobchodu 


1. Nový program provádění neohlášených auditů

Tento program umožnuje podnikům prezentovat svou připravenost absolvovat audit kdykoli, protože jejich systém bezpečnosti potravin je funkční. Systém neohlášených auditů je zaměřen na posouzení programů nezbytných předpokladů (PNP) a jejich dodržování v každodenní práci. Program neohlášených auditů je normální součástí tříletého certifikačního cyklu, účast v programu neohlášených auditů je dobrovolná. Program má zajistit, aby u každé certifikované organizace proběhla alespoň jedna neohlášená kontrola po počátečním certifikačním auditu v rámci tříletého období. Certifikovaná organizace se může dobrovolně rozhodnout nahradit všechny dozorové audity neohlášenými dozorovými audity. Také počáteční certifikační audit a re-certifikační audit mohou být nahrazeny neohlášenými audity.

Postup pro provádění neohlášených auditů:

 1. Certifikační společnost stanoví datum neohlášeného auditu.
 2. Certifikované společnosti není předem oznámeno ani datum, ani složení auditního týmu.
 3. Neohlášený audit může být proveden kdykoliv po posledním dni předchozího auditu. Plánování auditu je na uvážení certifikační společnosti.
 4. Certifikační společnost rozhodne, které z plánovaných dozorových auditů budou vybrány jako neohlášené.
 5. Příští neoznámený audit musí být v rozmezí 24 měsíců od posledního dne předchozího neoznámeného auditu
 6. Neohlášený audit se koná během provozní pracovní doby včetně nočních směn. Certifikovaná společnost by měla být připravena za všech okolností.
 7. Auditor musí být vpuštěn do výroby během jedné hodiny po příjezdu na místo.
 8. Auditor prověří reprezentativním počet výrobních linek, na které se vztahuje rozsah certifikace.
 9. Neohlášený audit je plný dozorový audit, během něhož je auditor povinen vynaložit alespoň 50% času ve výrobě posouzení na posouzení, jak jsou prováděny aplikovatelné Programy předběžných předpokladů (v originále PRPs, také se překládá jako PNP = Programy nezbytných předpokladů) a Operačních Programů předběžných předpokladů (OPRPs).
 10. Odstávky jsou akceptovány pouze v případě, že firma nevyrábí. Toto bude ověřeno auditorem a je to součástí auditní zprávy.
 11. V případě, že certifikovaná organizace odmítne se podrobit neohlášenému auditu, platnost certifikátu musí být okamžitě pozastavena a certifikační orgán odejme certifikát, pokud se neohlášený audit neprovede v rámci šestiměsíčního časového rámce.
 12. V případě, že auditorovi je odepřen přístup do závodu, organizaci budou naúčtovány náklady auditora

2. Zavedení kritických neshod

Stejně jako schémata IFS a BRC také FSSC 22000 zavedla kritické neshody. Níže jsou uvedeny definice a postup pro malou, velkou a kritickou neshodu. Používání tzv. „příležitostí pro zlepšení“ není během auditu FSSC 22000 dovoleno.

Malá neshoda (minor nonconformity)

Malá neshoda se vystaví, pokud zjištění nemá vliv na schopnost systému řízení k dosažení zamýšlených výsledků.

 1. Je-li vystavena malá neshoda v průběhu auditu, je požadováno vypracování plánu nápravných optaření do tří měsíců po auditu.
 2. Nápravná opatření musí být dokončena do 12 měsíců po auditu.
 3. Vedoucí auditor přezkoumá návrh plánu nápravných opatření, provede oponenturu (požaduje doplnění) a schválí jej, pokud je přijatelný.
 4. Provedení plánu nápravných opatření bude přezkoumáno nejpozději během příštího
 5. auditu. Vedoucí auditor přezkoumá plán nápravných opatření, posoudí účinnost jeho implementace a schválí tento plán svým podpisem a datem.
 6. V případě zjištění nedodržení schváleného plánu nápravných opatření během následného auditu je vystavena velká neshoda (na odpovědnost managementu a přidělování zdrojů).

Velká neshoda (major nonconformity)

Velká neshoda se vystaví, pokud zjištění ovlivňuje schopnost systému řízení k dosažení zamýšlených výsledků

 1. Je-li vystavena velká neshoda v průběhu auditu, musí klient poskytnout certifikačnímu orgánu objektivní důkazy o vyšetřování příčinných faktorů a rizik, jež představují. Klient musí poskytnout a navržený plán nápravných opatření. To vše musí být poskytnuto nejpozději do 14 dnů po auditu.
 2. Velká neshoda musí být uzavřena během 14 dnů následujících od zavedení nápravného opatření.
 3. Vedoucí auditor přezkoumá plán nápravných opatření, provede oponenturu (požaduje doplnění), posoudí jeho účinnost a schválí tento plán svým podpisem a datem.  Vedoucí auditor může provést následný audit za účelem ověření provedení plánu nápravných opatření s cílem uzavřít velkou neshodu.
 4. V případě nedodržení schváleného plánu nápravných opatření je vystavena kritická neshoda. 

Dokončení nápravných opatření může trvat delší dobu v závislosti na potenciální závažnosti velké neshody a množství práce potřebné k odstranění příčin. V takových případech musí plán nápravných opatření zahrnovat všechna dočasná opatření nebo kontroly nezbytné pro zmírnění rizika, dokud nebudou provedena trvalá nápravná opatření. Následný audit by měl být prováděn s cílem ověřit zavedení trvalých nápravných opatření a uzavřít velkou neshodu.

Kritická neshoda

Kritická neshoda může být během auditu vystavena v případě rizika ohrožení bezpečnosti produktu nebo při neplnění legislativních požadavků a při porušování pravidel pro certifikaci.

 1. V případě vystavení kritické neshody v závodě, musí být platnost certifikátu neprodleně pozastavena na dobu maximálně šesti měsíců.
 2. Následný audit musí být proveden certifikačním orgánem v časovém horizontu šesti měsíců s cílem ověřit uzavření kritické neshody.
 3. Certifikát musí být stažen v případě, kdy kritická neshoda není efektivně vyřešena v časovém rámci šesti měsíců.
 4. V případě kritické neshody během certifikačního auditu se celý certifikační audit musí opakovat znovu.

Shrnutí k neshodám: odstranění malých neshod se kontroluje během řádného následného auditu v průběhu normálního auditního cyklu (zpravidla za rok). V případě velké neshody auditor může (ale nemusí) požadovat mimořádnou kontrolní návštěvu. Toto závisí na povaze neshody. Pro kritické neshody je mimořádný následný audit požadován vždy. Mimořádné audity znamenají náklady. Nesplnění plánu nápravných opatření vede ke zhoršení situace – z malé neshody je velká, z velké kritická a za neprovedení nápravných opatření u kritických neshod je odebrán certifikát.

3. Prevence před úmyslnou kontaminací produktu (prevence falšování potravin)

Tento požadavek je reakcí na skandály s falšováním potravin v posledních letech. Spotřebitelé poté nedůvěřují některým potravinám, výrobcům či obchodům což vede k poklesu prodejů. To znamená velké ztráty pro výrobce a to nejen konkrétní podvodníky, ale mnohdy pro celý daný segment včetně poctivých výrobců a následně i pro obchod. Prevence před úmyslnou kontaminací produktu je součástí kapitoly 2.1.4.5 Food defense (obrana potravin), ve které je požadováno zhodnocení rizika hrozeb, zavedení preventivních opatření a každoroční revize plánu obrany potravin. Následující text je převzat přímo z normy, ale nejedná se o autorizovaný překlad. Závaznou normou je verze dostupná na stránkách FSSC.

2.1.4.5.1 Zhodnocení rizika hrozeb

 1. Organizace musí dokumentovat, zavést a udržovat dokumentovaný postup pro obranu potravin při posuzování hrozeb s cílem, že: 
  • identifikuje potenciální hrozby,
  • rozvíjí preventivní opatření, a
  • upřednostňuje je před hrozbami
 2. Aby bylo možné identifikovat hrozby, musí organizace posoudit náchylnost svých produktů k potenciálním činům, jako jsou:
  • sabotáž,
  • vandalismus, a / nebo
  • terorismus

2.1.4.5.2 Preventivní opatření 

 1. Organizace musí zavést vhodná preventivní opatření na ochranu před dopady na zdraví spotřebitelů. Tyto postupy musí být:
  • řízeny v rámci systému řízení bezpečnosti potravin;
  • v souladu s platnou legislativou.

2.1.4.5.3 Každoroční revize

 1. Plán obrany potraviny musí být přezkoumán:
  • v případě každého skutečného nebo možného selhání preventivních opatření, a
  • nejméně jednou ročně

Následuje nová kapitola věnovaná prevenci falšování potravin. Falšování potravin můžeme dělit do různých oblastí, souvisejících s typem falšování (zdroj SSAFE): chybné označení (doby spotřeby, původ apod.), ředění (přidání levnější varianty nebo vody), zakrývání, skrývání (použití látky maskující vady produktu), padělání (falešné kopie značkové potraviny), nahrazení (minerální olej za rostlinný, technický líh za destilát), neschválené změny (použití melaminu do mléka, neschválená barviva), stínová ekonomika (nekolkované, nelicencované produkty, pašování na jiné trhy). Cílem hodnocení rizika falšování potravin je zvýšit připravenost a snaha zabránit aktivitám, směřujícím k poškození nebo k pozměnění potravin nebo alespoň zvýšit pravděpodobnost odhalení takových činností. Pro toto hodnocení se doporučuje používat princip: “Mysli jako kriminálník”. 

2.1.4.6 Prevence falšování potravin

 1. Organizace musí dokumentovat, zavést a udržovat dokumentovaný postup pro hodnocení zranitelnosti potravin směrem k podvodům tak, že: 
  • identifikuje potenciální slabiny (zranitelnost),
  • rozvíjí preventivní opatření, a
  • upřednostňuje je proti zranitelnosti
 2. Aby bylo možné identifikovat slabá místa, musí organizace posoudit náchylnost svých produktů k potenciálním trestným činům falšování potravin.

2.1.4.6.2 Preventivní opatření

 1. Organizace musí zavést vhodná preventivní opatření na ochranu zdraví spotřebitele. Tyto postupy musí být:
  • řízeny v rámci systému řízení bezpečnosti potravin;
  • v souladu s platnou legislativou.

2.1.4.6.3 Každoroční revize

 1. Postupy předcházení falšování potravin musí být přezkoumány:
  • v případě každého skutečného nebo možného selhání preventivní opatření, a
  • nejméně jednou ročně

4. Standardizované zprávy z auditu

Vzor formátu zprávy z auditu je jako Příloha 4 volně k dispozici na webové stránce FSSC.

5. Přeprava a skladování, stravovací služby /catering a maloobchod/velkoobchod

V roce 2016 pracovní skupina zainteresovaných stran vypracovala Program nezbytných předpokladů (PRP) pro bezpečnost potravin v dopravě a skladování. Tento PRP byl zahrnut do rozsahu schématu FSSC 22000 s vydáním verze 4. Dokument je volně ke stažení na webové stránce FSSC. 

Nová verze schématu je výsledkem 14 měsíčního globálního konzultačního procesu s klíčovými zainteresovanými stranami, jako jsou představitelé průmyslu, certifikační orgány, akreditační orgány, vzdělávací organizace a vlády. Celý projekt byl řízen týmem FSSC 22000 a veden poradním výborem a představenstvem zainteresovaných stran. Výbor zainteresovaných stran FSSC rozhodl, že všechny certifikované závody musí být auditovány podle verze 4 od 1.ledna 2018.

Nové požadavky schématu můžete zdarma stáhnout na webové stránce FSSC 22000 a pro usnadnění přístupu všem účastníkům nebude zvýšen certifikační poplatek. Cílem změn je podpořit důvěru v toto rostoucí schéma certifikace bezpečnosti potravin, které je založeno na systému managementu a představuje zajímavou alternativu k IFS a BRC pro certifikace potravinářských podniků.