ISO 45001 vstupuje do ďalšej fázy vývoja

13. júla 2017 sa skončilo obdobie hlasovania o druhom návrhu (DIS2) medzinárodnej normy ISO 45001. V príspevku na LinkedIn potvrdil José Alcorta, manažér technického programu ISO: "Druhý návrh ISO / DIS2 45001 bol práve schválený. Dokument získal veľmi vysokú úroveň podpory zo strany členov ISO a je o krok bližšie k zverejneniu."

Hoci doteraz už bolo zverejnené množstvo informácií o obsahu normy, pripomíname, že ISO 45001 bude brať do úvahy požiadavky relevantných existujúcich noriem, vrátane OHSAS 18001, návodu ILO-OSH, ako aj mnohých ďalších národných a medzinárodných noriem. Takisto vieme, že bude zahŕňať novú štruktúru na vysokej úrovni, ktorá je spoločná pre všetky nové normy ISO, čím sa zvýši dôraz na súvislosti (kontext) organizácie, riadenie rizík a úlohu vrcholového manažmentu. Norma ISO 45001 bude pravdepodobne zverejnená na začiatku roka 2018.

Ako člen ISO / PC 283 (projektového výboru zodpovedného za vypracovanie normy ISO 45001) dodal Steve Williams, LRQA Systems and Governance Manager: "Po kladnom hlasovaní sa ISO / DIS2 45001 presunie do ďalšej etapy svojho vývoja. Prijaté pripomienky k DIS2 preskúma výbor na svojej budúcej schôdzi v septembri v malajzijskom meste Malakka. Je to veľký krok vpred vo vývoji medzinárodného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý pomôže chrániť pracovníkov po celom svete."

Pri revízii všetkých významných noriem ISO je LRQA v popredí komunikácie o zmenách. Ponúkame množstvo hodnotiacich služieb, ako aj verejné a interné vzdelávacie kurzy, ktoré majú za cieľ pomôcť zabezpečiť hladký prechod organizácií na celom svete na nové normy.

Sledujte naďalej naše web stránky pre ďalšie informácie o vývoji ISO 45001.