IATF 16949 – nový štandard manažérstva kvality v automobilovom priemysle

Automobilový štandard kvality ISO/TS 16949 vstúpil v minulom roku do ďalšej významnej etapy vo svojej histórii. Prvého októbra 2016 bola publikovaná nová verzia tohto štandardu pod novým názvom IATF 16949:2016. V nadväznosti na jej vydanie bolo prvého novembra 2016 publikované aj piate vydanie pravidiel na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF (IATF Rules), ktorými sa riadi celá táto  certifikačná schéma. Obidva tieto dokumenty vstúpili do platnosti prvého januára 2017. Hlavným cieľom IATF 16949  je rozvoj systému manažérstva kvality, ktorý:

 • zabezpečuje neustále zlepšovanie
 • kladie dôraz na znižovanie chýb
 • zahrnuje špecifické požiadavky a nástroje využívané v automobilovom priemysle
 • podporuje znižovanie  variability a plytvania v dodávateľskom reťazci  

Organizácia IATF (International Automotive Task Force = Medzinárodné združenie automobilového priemyslu) zastrešujúca tvorbu tohto štandardu a celú nadväznú certifikačnú schému naďalej deklaruje spoluprácu s organizáciou ISO a nová verzia preto plne rešpektuje základnú osnovu a požiadavky nedávno publikovanej ISO 9001:2015. Zmenou oproti aktuálnej verzii je, že v dokumente IATF16949:2016 nie sú uvedené základné požiadavky ISO 9001:2015, tak ako je to v aktuálnej verzii. V jednotlivých desiatich kapitolách figurujú len nadstavbové sektorové požiadavky, čo poskytne IATF väčšiu flexibilitu v prípade možných aktualizácii. 

Z textu je zrejmý okrem zamerania sa na riziká samotného systému manažérstva aj silný záber na riziká kvality produktu s ultimatívnym cieľom udržania a zvyšovania zákazníckej spokojnosti. Norma intenzívne posilňuje dôležitosť systematického riadenia neštandardných situácií a dôraz na automobilové nástroje (hlavne aplikáciu FMEA a riadiacich plánov). 

Kľúčovou témou boli aj špecifické požiadavky  automobilových zákazníkov, ktoré spolu s normou ISO/TS 16949 a pravidlami na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF tvoria súbor kritérií auditov. Práve tieto špecifické požiadavky sa často opakujú u viacerých zákazníkov, a preto je ich integrácia do textu novej normy namieste. 

Odhliadnuc od výraznejších zmien, ktoré so sebou priniesla samotná ISO 9001:2015, sa v návrhu IATF 16949 objavujú aj ďalšie doplňujúce sektorové zmeny. Medzi tie najdôležitejšie možno zaradiť napríklad nasledovné:  

Bezpečnosť produktu - požiadavka na zdokumentovaný procesy pre manažérstvo produktov a výrobných procesov súvisiacich s bezpečnosťou produktov, nevynímajúc zo zreteľa transfer požiadaviek s ohľadom na bezpečnosť produktu do celého dodávateľského reťazca

Spoločenská zodpovednosť - požiadavka  na zavedenie politiky spoločenskej zodpovednosti, zahrnujúcej politiku proti úplatkárstvu, pravidlá správania zamestnancov a politiku eskalovania etiky ("politika upozorňovania na nekalé praktiky"; "whistle-blowing policy").

Preventívne opatrenie - oproti ISO 9001:2015, kde tvorcovia od preventívneho opatrenia upustili zavedením konceptu myslenia založeného na rizikách, v texte návrhu IATF 16949 zostáva zachované a vhodne dopĺňa celý proces zvládania rizík.

Kompetentnosť  interných audítorov - požiadavka na zdokumentovaný proces (procesy) na overenie, či sú interní audítori kompetentní, s prihliadnutím na všetky špecifické požiadavky zákazníka. Rozšírenie požiadaviek na kompetentnosť interných audítorov ako aj po prvý krát zmienených audítorov pre audity druhou stranou.

Príručka kvality  -  oproti ISO 9001:2015, kde príručka kvality ako povinná zdokumentovaná informácia viac nefiguruje, v texte návrhu IATF 16949 zostáva zachovaná, ale táto môže byť tvorená aj sériou dokumentov. 

Produkty so zabudovaným softvérom -  objavuje sa nová požiadavka na implementáciu systému zabezpečovania kvality softvéru. Táto požiadavka sa prenáša aj na dodávateľov organizácie za účelom overenia spôsobilosti  organizácie v oblasti vývoja softvéru. 

Proces výberu dodávateľov a rozvoj ich systému manažérstva kvality  - nová požiadavka na zdokumentovaný proces na výber dodávateľov, ktorý obsahuje viaceré kritériá. Rozvoj dodávateľov jasne sleduje zámer IATF o postupné zvyšovanie požiadaviek na systém manažérstva kvality od tých minimálnych schválených zákazníkom – audity druhou stranou podľa ISO 9001 až po tie najvyššie – certifikácia treťou stranou podľa IATF 16949. Audity druhou stranou sa zároveň stávajú povinným prvkom v rozvoji dodávateľov.  

Dočasná zmena spôsobov riadenia procesu - pribudla nová požiadavka na manažérstvo primárnych metód riadenia procesu ako aj zákazníkom schválených záložných alebo alternatívnych metód. 

Riadenie prepracovaného a opraveného produktu - požiadavky na zdokumentované procesy, podporené pracovnými inštrukciami a jasnou sledovateľnosťou

Likvidácia nezhodného produktu - úplne nová požiadavka na zdokumentovaný proces pre likvidáciu nezhodného produktu, ktorý nepodlieha prepracovaniu ani oprave.

Interný audit - rozšírenie požiadaviek v prípade programu auditov ako aj implementácia posudzovania spôsobilosti pre vývoj softvéru.

Systém manažérstva záruk - nová požiadavka na implementáciu procesu riadenia záruk, kde ju musí organizácia na svoje produkty poskytovať.

Keďže prechodový audit na novú verziu musí byť ukončený pred 14. septembrom 2018, organizácie majú pomerne krátky čas na nastavenie a overenie systému voči požiadavkám IATF 16949. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že  po 1. októbri 2017 už nesmú byť vykonávané žiadne audity (úvodné, dozorové, recertifikačné alebo transferové) podľa ISO/TS16949:2009. Preto je nevyhnutné, aby sa certifikované organizácie podľa ISO/TS 16949:2009 začali  procesom prechodu zaoberať čo najskôr. Aby mal celý prechod  plynulý priebeh, odporúčame nasledovné kroky:

 1. Pracujte so štandardom ISO 9001:2015 a zanalyzujte stav plnenia požiadaviek tejto normy vašim aktuálnym systémom manažérstva. Od  začiatku zapájajte do všetkých činností všetkých zainteresovaných pracovníkov vrátane vrcholového manažmentu. 
 2. V prípade zistených rozdielov pripravte spoločne akčný plán na ich odstránenie.
 3. Vyberte si dodávateľa vzdelávacích služieb, ktorý je odborne spôsobilý. Jeho    pohľad a odbornosť pomôžu vašej organizácii k úspešnému a hladkému prechodu.
 4. Zakúpte si nový štandard IATF 16949 a IATF Pravidlá.
 5. Vzdelávajte sa - preškoľte vašich pracovníkov, tím interných audítorov a všetkých ostatných, ktorí sú zodpovední za vývoj, implementáciu a udržovanie systémov manažérstva.
 6. Pracujte so štandardom IATF 16949:2016 a zanalyzujte stav plnenia požiadaviek vašim aktuálnym systémom manažérstva.  
 7. Doplňte svoj pripravený akčný plán o prípadné rozdiely zistené analýzou doplňujúcich sektorových požiadaviek. Zdieľajte tento plán so všetkými pracovníkmi, ktorý systém manažérstva kvality ovplyvňujú. Všetky naplánované úlohy implementujte. 
 8. Overte si prostredníctvom interných auditov podľa IATF16949, či boli všetky akcie vhodne implementované a ich efektívnosť a zároveň preskúmajte systém manažérstva v súlade s týmito požiadavkami. 
 9. Včas komunikujte svoj zámer prechodu a plánujte svoj úvodný certifikačný audit podľa IATF 16949:2016 so svojou certifikačnou organizáciou, čo prispeje k vyváženejšiemu využitiu zdrojov na oboch stranách.  Týmto prístupom sa s vysokou pravdepodobnosťou vyhnete zbytočným komplikáciám.