Rozhodnutí Evropského Soudního Dvora ohledně používání označení "mléko", "smetana", "máslo", "sýr" nebo "jogurt"

14. června 2017 Evropský Soudní Dvůr rozhodl jak používat pojmy uvedených v titulku v názvech výrobků, v reklamě aj.

Shrnutí: Výrobky čistě rostlinného původu nemohou být uváděny na trh s označením "mléko", "smetana", "máslo", "sýr" nebo "jogurt", které jsou vyhrazeny právními předpisy EU pro živočišné produkty.

Na základě sporu mezi německou asociací Sozialer Wettbewerb, bojující proti nespravedlivému jednání a společností TofuTown, která vyrábí a distribuuje vegetariánské a veganské pokrmy a pro své čistě rostlinné produkty používá mimo jiné i označení “Tofu máslo”, “Rostlinný sýr”, “Veggie sýr” a “Krém”, Evropský Soudní dvůr rozhodl, že pro účely uvádění na trh příslušná právní úprava týkající se označování potravin vyhrazuje pojem “mléko" pouze pro mléko, které pochází ze zvířat. Dále tato legislativa vyhrazuje označení jako “krém”, “chantilly”, “máslo”, “sýr” a “jogurt” pouze pro mléčné výrobky, tj. produkty odvozené z mléka.  Soudní dvůr dospěl k závěru, že výše uvedená označení nemohou být legálně použita k označení čistě rostlinného produktu, pokud tento produkt není uveden v seznamu výjimek, což není případ sóji nebo tofu. Soudní dvůr zejména poznamenává, že doplnění popisných nebo vysvětlujících pojmů nemůže zcela vyloučit nebezpečí záměny ze strany spotřebitelů.

Poznámka: Soudní dvůr v tomto případě posoudil otázky týkající se výkladu platného Práva Evropské unie na základě požadavku soudu nižší instance. To mimo jiné znamená, že výše uvedené znamená závazně platný výklad pro celou EU a soudy tím dostávají vodítko, jak rozhodovat v podobných sporech. Pro výrobce potravin to znamená překontrolovat zejména označování svých výrobků, reklamní a propagační materiály