FSSC 22000 verze 4.1

Dne 21. července vydala organizace FSSC verzi 4.1 certifikačního schématu FSSC. Kvůli připomínkám a zlepšením ze strany zúčastněných stran, včetně dalšího benchmarkingu s GFSI BR 7.1 a hodnocení akreditačních orgánů, musely být prvky verze 4 změněny a začleněny do FSSC verze 4.1.

Datum platnosti verze 4.1 FSSC zůstává 1. leden 2018, tzn. 2017 je přechodným rokem a od 1. ledna 2018 budou všechny certifikované společnosti auditovány podle požadavků verze 4.1. Pro nově certifikované společnosti je zakázáno kombinovat verze, tzn. nelze provést audit 1. etapy podle FSSC verze 3 a audit 2. etapy podle FSSC verze 4.1. To znamená, že do 31. prosince 2017 musí být dokončeny audity etapy 1 a etapy 2 + akční plány podle FSSC verze 3, nebo pokud se chce společnost nově certifikovat podle FSSC verze 4, její 1. etapa začíná až po 1. lednu 2018.

Článek neuvádí přesné formulace, ale volně komentuje text. Článek si dále neklade za cíl komentovat úplně všechny změny, jen ty hlavní.

Stručný přehled hlavních změn:

 • FSSC Feed: od 1. ledna 2018 nelze použít program předběžných předpokladů PAS222, který bude nahrazen standardem ISO / TS 22002-6.
 • Doprava a skladování:určeno pro specializované společnosti v oblasti přepravy a skladování (produkt, který není společností vlastněn), ale také pro společnosti, které produkt vlastní. Společnosti, které jsou FSSC certifikovány pro potraviny nebo obaly, nepotřebují samostatný certifikát, pokud o to klient nepožádá.
 • Neohlášený audit: ve verzi 4.1 je požadován jeden z dozorových auditů jako neohlášený, který se musí uskutečnit do 12 měsíců po předchozím auditu. Jako neohlášený audit nelze provést: přechodový audit v roce 2018, 
 • Falšování potravin / obrana potravin: opatření ke zmírnění rizika jako součást posouzení rizik musí být vhodná a v souladu s dodržováním právních předpisů.
 • Každý auditor musí provádět za rok alespoň 5 auditů FSSC pro udržení kvalifikace. Ve výjimečných případech (definovaných ve standardu) lze písemně požádat FSSC o dočasnou výjimku.
 • Byly změněny definice pro kritickou neshodu, HACCP studii, stahování z trhu (recall a withdrawal).
 • Schválení Programů nezbytných předpokladů (PNP, anglicky PRP): V článku 2.1.3 došlo ke změně slova „validadováno“ na „schváleno“. Ve verzi 4 FSSC bylo uvedeno, že PNP (PRP) musí být specifikovány, zdokumentovány, ověřeny (v originále validovány a verifikovány). Po důkladné diskusi s FSSC byl text změněn na: "Pro usnadnění úspěšného zavedení systému řízení bezpečnosti potravin musí být podmínky PRP specifikovány, zdokumentovány, schváleny a ověřeny. V praxi toto "schválení" musí auditor ověřit. Ověří to tak, zda jsou PNP (PRP) prokazatelně schváleny Food Safety Týmem (FST), a jakým způsobem se to dělá.
 • Byly změněny Dodatečné požadavky
  • Požadavek „dohled nad personálem“ již není ve verzi 4.1 uveden, protože je součástí článku 6.2.2 normy ISO 22000:2005
  • Řízení nakupovaných materiálů také není uvedeno, je pokryto v rámci „řízení služeb“
  • Nově zařazeny požadavky na:
   • monitoring (pracovního) prostředí,
   • na označování produktů,
   • na formulace výrobků (pouze pro kategorii výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu).
 • Není možné certifikovat společnost, která během auditu nevyrábí. V praxi to znamená, že auditor „musí vidět“ výrobu v běhu.
 • V případě stahování z trhu byla ve verzi 4 uvedena povinnost informovat certifikační společnost do 3 dnů. Toto bylo změněno na „ihned“.
 • Verze 4 požadovala auditovat nejdříve vedení (hlavní kancelář) a poté výrobní závody. Tento požadavek byl zmírněn a ve verzi 4.1 by hlavní kancelář měla být auditována před „většinou“ výrobních závodů.
 • Neshody (v procesech s vlivem na výrobní závody) nalezené při auditu vedení se promítají také do nápravných opatření pro výrobní závody.
 • Změny pravidel pro certifikační společnosti zde nejsou rozebírány.

FSSC a FSMA (Food Safety Modernization Act)

FSMA se týká exportérů do USA. FSSC uvádí, že stále pracují na gap analýze mezi FSMA a FSSC. Očekávají, že FSSC verze 4.1 bude obsahovat všechny požadavky. Pokud budou identifikovány další mezery, bude vytvořen seznam s dodatečnými požadavky.

Standard FSSC je volně ke stažení na webových stránkách FSSC.

Školení:

LRQA pořádá školení “FSSC pro výrobce potravin” a školení “FSSC pro výrobce obalů do potravinářství”, oboje na verzi 4.1 – termíny jsou uvedeny na našich webových stránkách.

Pro další informace o školících a certifikačních službách FSSC 22000 společnosti LRQA kontaktujte prague@lr.org.