Slovenský preklad noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 bude čoskoro k dispozícii

Zásadné revízie najpoužívanejších štandardov systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 boli publikované v septembri 2015  (24.9.2015 a 16.9.2015). Medzinárodné akreditačné fórum (IAF) prijalo smernicu na prechod na nové revízie. Prechodné obdobie 3 rokov vyprší v septembri 2018 a všetky spoločnosti certifikované podľa týchto štandardov riešia ako čo najjednoduchšie previesť svoje systémy manažérstva na nové verzie.

Spoločnosti netrpezlivo očakávajú vydanie slovenského prekladu oboch štandardov. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR už na svojich internetových stránkach zverejnil dátum vydania  STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016.  V prípade STN EN ISO 9001: 2016, táto bude vydaná v termíne od 1. 2. 2016 a v prípade STN EN ISO 14001: 2016, táto bude vydaná v termíne od 1. 4. 2016. Obidva štandardy budú obsahovať aj anglické znenie. S mesačným oneskorením  (v termíne od 1.5.2016) dôjde k vydaniu aj slovenského prekladu ďalšieho súvisiaceho dokumentu  STN EN ISO 9000:2016 (Základy a slovník)  - (www.unms.sk).  

Zmeny sú zásadné a preto je potrebné sa prevodom systému zaoberať čo najskôr. Mnoho kapitol a článkov, obsiahnutých v prílohe SL, je už užívateľom ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 známych. Je tu ale aj celý rad nových či zdôraznených požiadaviek, ktoré je možné rozpoznať už z názvov kapitol a článkov. Jedným z nových požiadaviek uvedených v revíziách ISO 9001 a ISO 14001 je požiadavka na implementáciu konceptu myslenia založeného na rizikách a príležitostiach v rámci systému manažérstva. 

Príloha SL direktívy ISO organizácie prináša zjednotenie formy i obsahu vybraných noriem ISO do záväznej štruktúry štandardov systémov manažérstva. Záväznú štruktúru možno považovať za povinnú osnovu, a rovnako totožný text spoločného jadra noriem. Tieto štandardy majú po novom 10 kapitol. Zjednotená je aj základná terminológia a definície. Cieľom zjednotenia je jednoduchšia integrácia a chápanie týchto systémov.

Ako najlepšie naplánovať prechod na nové revízie:

  • Identifikovať rozdiely v nových a revidovaných oblastiach štandardov, ktoré musí organizácia ošetriť.  

  • Vytvoriť plán prechodu 

  • Poskytnúť príslušný výcvik (školenie) pre všetkých pracovníkov, ktorí majú vplyv na efektívnosť systému manažérstva organizácie 

  • Aktualizovať existujúci systém manažérstva tak, aby naplňoval požiadavky novej revízie a overiť jeho efektívnosť. 

  • Dohodnúť s vašou certifikačnou organizáciou spôsob prechodu na revíziu 2015 

LRQA ponúka komplexný program školení o požiadavkách obidvoch revidovaných noriem, vrátane prechodových školení pre interných audítorov ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Kurzy o revidovaných štandardoch nájdete tu