Revize standardu IATF 16949 - ISO/TS 16949

Prvá verzia IATF štandardu systému manažérstva kvality je dokument, v ktorom sa stretávajú požiadavky štandardu ISO 9001:2015, špecifické požiadavky OEM výrobcov ako aj ostatných zainteresovaných strán v automobilovom priemysle. Cieľovým dátumom na dokončenie  tohto dokumentu je december 2016.

Niektoré z nových vylepšení  textu  nového štandardu kvality riešiacich  nedávne problémy v automobilovom priemysle zahrnujú nasledovné: 

  • Požiadavky na dielce a procesy súvisiace s bezpečnosťou
  • Zvýšené požiadavky na sledovateľnosť produktu podporujúce nedávne zmeny v požiadavkách predpisov
  • Požiadavky na produkty so zabudovaným softvérom
  • Proces riadenia záruky vrátane riešenia NTF (nezistenia problému v komponente jeho vrátení a opätovnom testovaní) a využitie postupov automobilového priemyslu
  • Objasnenie požiadaviek riadenia a rozvoja  sub-tier  dodávateľov  
  • Pridanie požiadaviek týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti  

IATF ukončila koncom apríla 2016 v Ríme konferenciu zainteresovaných strán, na ktorej sa zúčastnilo 200 predstaviteľov IATF akreditovaných certifikačných organizácií, 41 svetových dodávateľských organizácii a witness audítori. Cieľom tejto konferencie bolo preskúmanie 1.verzie IATF štandardu kvality a plánu prechodu na tento štandard. Nasledovať bude spracovanie všetkých pripomienok, vykonanie pilotných rozdielových analýz u certifikovaných organizácií vo všetkých regiónoch a kvalifikácia certifikačných audítorov. Cieľom je, aby proces prechodu na nový štandard mohol začať začiatkom roka 2017.

Vypršanie platnosti vydaných ako aj plánovaných ISO/TS 16949 certifikátov počas prechodného obdobia ISO 9001:2015 (3 roky od dátumu publikovania 9001) musí s týmto obdobím korešpondovať, tak ako je uvedené v informatívnom dokumente IAF ID9:2015 medzinárodného akreditačného fóra. Koniec prechodného obdobia a teda aj koniec platnosti týchto certifikátov je teda stanovený na 14. septembra 2018.

V praxi budú umožnené dva varianty prechodu:

  • Variant 1 – prechod vrámci aktuálneho cyklu, t. z. počas plánovaného dozorového auditu alebo recertifikácie.
  • Variant 2 –  prechod mimo plánovaných auditov. Audit musí byť ukončený pred plánovaným recertifikačným auditom

Tento audit bude považovaný za prvotný audit podľa požiadaviek IATF 16949:2016, ktorého dĺžka bude v rozsahu trvania recertifikácie plus dodatočný čas 0.5 – 1 deň na mieste.  Dodatočný čas stanoví príslušná certifikačná organizácia vrátane príslušného zdôvodnenia.  Tento dodatočný čas strávený u klienta musí byť naplánovaný pre samotným započatím prechodového  auditu. Je to čas určený pre certifikačný orgán na preskúmanie zmien, ktoré organizácia uskutočnila vo svojom systéme manažérstva kvality, tak aby naplnila požiadavky ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016. Po úspešnom ukončení prechodového auditu, bude organizácii vydaný nový certifikát so štandardnou dĺžkou platnosti - (3)  roky mínus  (1) deň a zároveň začne nový certifikačný cyklus. 

Aj v tejto situácii je možné rozšírenie certifikácie z ISO 9001:2015 na IATF 16949:2016. V tomto prípade môže byť dĺžka auditu zredukovaná na max. 30% voči základnej dĺžke auditu stanovenej pravidlami uznania IATF 4.vydanie. Prvotný audit musí rovnako zahrnovať dodatočný čas na mieste  v rozsahu 0.5 -1 deň.

V situáciách, kedy sa jedná o rozšírenie existujúceho predmetu certifikácie, uvedená redukcia nie je dovolená a dĺžka auditu musí byť v rozsahu trvania prvotného auditu v zmysle IATF pravidiel.

Certifikačná organizácia pre ISO 9001:2015 a  IATF 16949:2016 musí byť samozrejme rovnaká. V situáciách, kedy klient certifikovaný podľa ISO 9001:2015 prechádza k novej certifikačnej organizácii, musí byť uskutočnený najmenej jeden dozorový audit s novou certifikačnou organizáciou pred samotným rozšírením certifikácie na IATF 16949:2016.  

LRQA ako certifikačný orgán si uvedomuje, že prechodné obdobie je relatívne krátke. Preto odporúčame začať pracovať na prechode čo najskôr po zverejnení novej normy IATF 16949:2016, aby bola zaručený hladký prechod vášho existujúceho systému manažérstva kvality. Zároveň to prispeje k vyváženejšiemu využitiu času TS audítorov.

LRQA bude organizovať semináre o tomto novom automobilovom štandarde kvality na začiatku roka 2017, čo bude ideálna príležitosť pre vás zoznámiť sa s jeho znením.

Pro další vývoj ve standardu IATF 16949 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org