Plán přechodu na novou normu IATF 16949:2016 je aktualizovaný

IATF oznámila spresnený plán prechodu na novú verziu automobilového štandardu kvality. Tento štandard s novým názvom IATF 16949 bude publikovaný v októbri 2016 a bude plne rešpektovať štruktúru a základné požiadavky ISO 9001:2015. Tento prechod sa dotýka viac ako 63 000 certifikovaných organizácii po celom svete.  Tieto musia prejsť na novú verziu normy najneskôr do 14. septembra 2018. Po 1. októbri 2017 už nesmú byť vykonávané žiadne audity (úvodné, dozorové, recertifikačné alebo transferové) podľa ISO/TS16949:2009.

V praxi bude umožnený iba jeden variant prechodu: 

 • Variant 1 – prechod vrámci aktuálneho cyklu, t. z. počas plánovaného dozorového auditu alebo recertifikácie v intervaloch stanovených v Pravidlách na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF, kapitola 5.1.1 (IATF Rules).             
  • 6 mesačný interval dozorových auditov (-1 mesiac / +1 mesiac)             
  • 9 mesačný interval dozorových auditov (-2 mesiace / +1 mesiac)            
  • 12 mesačný interval dozorových auditov (-3 mesiace / +1 mesiac)   

Pokiaľ nebude dodržaný vyššie uvedený stanovený časový rámec  prechodového auditu, organizácia musí začať znovu s úvodným auditom s nasledujúcou schválenou odchýlkou:

Nie je potrebná 1. etapa prvotného auditu (Stage 1) pokiaľ je prvotný audit podľa požiadaviek IATF 16949:2016 vykonaný do 18 mesiacov od posledného auditu podľa požiadaviek ISO/TS 16949:2009. V takýchto prípadoch nemusí certifikačná organizácia požiadať o výnimku IATF.  

Tento prechodový audit bude považovaný za prvotný audit podľa požiadaviek IATF 16949:2016, ktorého dĺžka bude v rozsahu trvania recertifikácie. Plánovanie auditu musí byť v súlade s požiadavkami Pravidiel na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF, kapitola 5.7 (IATF Rules) vrátane nasledovných požiadaviek.

 • Preskúmanie dokumentácie na diaľku (nie na výrobnom mieste) pred auditom prechodu. Toto preskúmanie musí minimálne zahrnovať analýzu dokumentácie systému manažérstva kvality klienta (príručka kvality, procedúry) vrátane dôkazov o zhode systému s požiadavkami IATF 16949:2016.
 • V prípade, že organizácia neposkytne požadované informácie, musí plán auditu zahrnovať minimálne 0.5 dňa navyše na mieste za účelom zberu a analýzy týchto údajov pre úvodným hodinovým mítingom  na začiatku auditu.   

(Predchádzajúca požiadavka na dodatočný čas 0.5 – 1 deň na mieste bola zrušená). 

Všetky podporné lokácie  (na mieste alebo odlúčené) musia byť zahrnuté do auditu prechodu v súlade s platným certifikačným cyklom podľa ISO/TS 16949:2016. Vo výnimočných prípadoch nemusia odlúčené podporné lokácie ukončiť prechodový audit na IATF 16949:2016 pred auditom výrobnej prevádzky, ktorú podporujú. V takýchto situáciách môže byť udelené pozitívne rozhodnutie o certifikácii pre podporovanú výrobnú prevádzku. Na zabezpečenie jednoznačnosti, ktoré podporné lokácie boli auditované voči ktorej verzii automobilového štandardu (t. j. IATF 16949 alebo ISO / TS 16949: 2009) správa z auditu prechodu musí obsahovať:

 • zoznam všetkých odlúčených podporných lokácií,
 • zoznam podľa akej verzie automobilového štandardu bola daná lokácia auditovaná 
 • termín/y dokončenia týchto auditu/ov na odlúčených podporných lokáciách
 • pokiaľ bol posledný audit na odlúčenej podpornej lokácii vykonaný podľa požiadaviek ISO/TS 16949:2009, správa z auditu musí obsahovať presne určený alebo naplánovaný termín prechodového auditu na IATF 16949. Správa z auditu musí taktiež obsahovať informáciu o tom, podľa akej verzie automobilového štandardu kvality bol vykonaný posledný interný audit danej lokácie. 

Vo výnimočných prípadoch, kedy odlúčené podporné lokácie neukončia prechodový audit na IATF 16949:2016 pred auditom výrobnej prevádzky, ktorú podporujú, organizácia musí zaistiť úplnú rozdielovú analýzu, vrátane podrobného akčného plánu ako splniť príslušné požiadavky IATF 16949. Táto musí byť  k dispozícii počas auditu výrobnej prevádzky. V situáciách, kedy organizácia neposkytne spomínanú rozdielovú analýzu a podrobný akčný plán, výsledok auditu výrobnej prevádzky audit musí byť považovaný za nevyhovujúci a organizácia musí absolvovať úplný prvotný audit (1. + 2. Etapa).

Po úspešnom ukončení prechodového auditu, bude organizácii vydaný nový certifikát so štandardnou dĺžkou platnosti - (3)  roky mínus  (1) deň a zároveň začne nový certifikačný cyklus. Certifikačný orgán môže udeliť pozitívne rozhodnutie o certifikácii aj po vypršaní platnosti aktuálneho certifikátu  ISO/TS 16949:2009, pokiaľ je to rozhodnutie udelené do maximálne 120 dní od posledného dňa auditu prechodu (To môže viesť k situáciám, kedy má organizácia aktuálny certifikát už po vypršaní platnosti a nový certifikát  IATF 16949 ešte nie je vydaný!).

Aj v tejto situácii je možné rozšírenie certifikácie z ISO 9001:2015 na ISO/TS 16949:2016. V tomto prípade môže byť dĺžka auditu zredukovaná na max. 30% voči základnej dĺžke auditu stanovenej Pravidlami na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF (IATF Rules), kapitola 5.2.

Certifikačná organizácia pre ISO 9001:2015 a  IATF 16949:2016 musí byť samozrejme rovnaká. V situáciách, kedy klient certifikovaný podľa ISO 9001:2015 prechádza k novej certifikačnej organizácii, musí byť uskutočnený najmenej jeden dozorový audit s novou certifikačnou organizáciou pred samotným rozšírením certifikácie na IATF 16949:2016.  V prípade  rozšírenia certifikácie z ISO 9001:2015 a VDA 6.1 môže byť dĺžka auditu zredukovaná na max. 50% voči základnej dĺžke auditu stanovenej Pravidlami na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF (IATF Rules), kapitola 5.2. Pokiaľ má organizácia platný certifikát VD 6.1 a ISO 9001:2008, dĺžka auditu je v trvaní 2. etapy prvotného auditu. 

V prípade organizácii s platným osvedčením o zhode (Letter of conformance), tieto môžu absolvovať prechodový audit len v trvaní 2.etapy prvotného auditu. Toto trvanie auditu platí rovnako aj v prípadoch organizácii so stiahnutým certifikátom s výnimkou, že pokiaľ si organizácia zachováva rovnakú certifikačnú organizáciu a pokiaľ je 2. etapa prvotného auditu do 12 mesiacov od neúspešného auditu prechodu na požiadavky IATF16949 nie je potrebná 1.etapa prvotného auditu. 

V situáciách, kedy sa jedná o rozšírenie existujúceho predmetu certifikácie, uvedená redukcia nie je dovolená a dĺžka prechodového auditu musí byť v rozsahu trvania 2. etapy prvotného auditu v zmysle IATF pravidiel.

Prechodový audit na IATF16949:2016 nebude možný počas transfer auditu do inej certifikačnej organizácie alebo počas špeciálneho auditu alebo iného auditu, ktorý nie je v súlade s aktuálnym certifikačným cyklom podľa ISO/TS 16949:2009.

Pro další vývoj ve standardu IATF 16949 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org