ISO/DIS 45001 – Hlasovanie k návrhu novej normy bolo spustené

V januári vydaný návrh medzinárodnej normy ISO/DIS 45001 plne rešpektuje záväzné požiadavky Prílohy SL – má teda taktiež 10 kapitol, základné definície a základný text ako už vydané revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Hoci návrh ISO/DIS 45001 bol publikovaný s niekoľkomesačným sklzom voči pôvodnému plánu, plánovaný termín vydania normy ISO 45001 (koniec roka 2016, resp. začiatok roku 2017) by mohol byť reálny. Zdá sa totiž, že tím, ktorý pracuje na vývoji novej normy sa poučil zo skúseností pri vývoji verzií ISO 9001 a ISO 14001. To možno vidieť napr. v kapitole 6, kde sú oveľa lepšie prepracované riziká a príležitosti ako vo vyššie spomínaných normách, čo uľahčuje, aby užívatelia normy pochopili, čo sa od nich očakáva.

Treba mať na pamäti, že nová norma je vo fáze návrhu a môže teda ešte podstúpiť významné zmeny predtým, ako bude zverejnená ako oficiálna norma ISO. Do akej miery sa uvedené zmeny dotknú všetkých tých, ktorí majú uvedený systém implementovaný bude závisieť od mnohých faktorov. Uvádzame tri základné kroky, ktoré by mala organizácia podľa nášho názoru zvážiť:

  1. Začať s touto tzv. DIS verziou a zamerať sa na oblasti, ktoré sú úplne nové alebo boli revidované. To sú práve oblasti, ktoré by mali byť súčasťou plánu prechodu na tento štandard. V mnohých organizáciách uvedený systém koexistuje s ďalšími kľúčovými systémami manažérstva (kvalita, environment), ktoré už sú v určitom predstihu s implementáciou na nové revízie, čo môže výrazne pomôcť pri konečnej integrácii. 
  2. Formalizovať plán prechodu na nové štandardy a zabezpečiť, že vrcholový manažment je v tomto procese zapojený od začiatku. 
  3. Zapojiť Vašu certifikačnú organizáciu do rozdielových analýz a školení, čo môže byť pre Vašu organizáciu veľmi prospešné.

Pro další informace o vývoji ISO 45001 sledujte naše webové stránky www.lrqa.cz nebo nás kontaktujte na: prague@lr.org

Podrobnější informace k vývoji v ISO 45001 získáte na Semináři ISO 45001, který se uskuteční v Praze, Brně a Trnavě.