Představení tématických okruhů LRQA Forum

Letošní ročník LRQA Forum bude specifický svým zaměřením na nové oblasti revidovaných standardů systémů managementu. Od minulého ročníku se témata budou lišit zejména svým přesahem k oblastem efektivního řízení firem.

Na LRQA Forum 2015 se zaměříme na tato témata:

  • Leadership - Vedení

V návrhu revidované normy ISO 9001 se setkáváme s pojmem „Vedení”. Podle návrhu standardu tento článek vyžaduje od top managementu organizace prokázání jeho angažovanosti a závazku k systému managementu a jejich osobní účast na něm. Předpokládá se, že s převzetím odpovědnosti bude top management hrát aktivní roli v systému managementu kvality (a nenechá to na Představiteli managementu – který již, mimochodem, v nové verzi normy není výslovně vyžadován).

Na LRQA Forum se zaměříme na to, jak uplatňované systémy pomáhají top managementu zajistit požadovanou výkonnost.

  • Change Management – Plánování změn

Požadavek na plánování byl v normě ISO 9001:2008 uveden, nicméně v návrhu ISO/DIS 9001:2014 byl tento požadavek rozšířen a vyjasněn. V případě potřeby změn je nutné ji vykonat plánovaným a systematickým způsobem. 

Na LRQA Forum se budeme zabývat často kladenými otázkami - Na jaké překážky nejčastěji firmy narážejí při řízení změn, jak se s nimi vypořádali či vypořádat chystají?

  • Knowledge Management – Znalosti organizace

Podle návrhu revidované ISO 9001 bude muset organizace zvážit, jaké znalosti potřebuje pro dosažení shody s požadavky na produkty a služby, které poskytuje. Zároveň i jakým způsobem je bude udržovat, rozvíjet a uchovávat. Tento nový požadavek nemusí nutně znamenat novinku pro certifikované organizace. Mnoho organizací již má efektivní způsoby řízení znalostí zavedené.

Na LRQA Forum bude diskutováno, jaké přístupy k řízení znalostí volí úspěšné organizace a jak tuto oblast ošetřit systémově.

  • Kontext organizace

Jednou z nejvíce diskutovaných oblastí v revidované normě je nový pojem „Kontext organizace“. Porozumění organizaci a jejímu kontextu nezahrnuje pouze podnikatelské prostředí, ale také interní aspekty, jako je firemní kultura, a externí aspekty, jako jsou sociálně-ekonomické podmínky, ve kterých organizace působí.

Na LRQA Forum se budeme věnovat očekáváním spojeným s tímto požadavkem, jak by měl být uplatňován a jaké jsou jeho přínosy pro auditované organizace.

  • Řízení rizik a příležitostí

Jednou z klíčových změn v ISO/DIS 9001:2014 je zavedení systematického přístupu k riziku, a to ve smyslu spíše zacházení s ním, než jen jako jednotlivý prvek systému managementu kvality tak, jak je tomu v případě normy ISO 9001:2008, kde je preventivní opatření samostatným článkem. Nyní je riziko uvažováno a zahrnuto v celé normě. 

Riziko často chápeme pouze v negativním slova smyslu. Avšak uvažování založené na rizicích může také pomoci identifikovat příležitosti. Příležitost může souviset se snížením pravděpodobnosti, že se něco nepovede nebo se zlepšením shody a spokojenosti zákazníka.

Na LRQA Forum na praktických příkladech představíme, jak tuto komplexní oblast zvládají certifikované organizace.

Více informací o programu zveřejňujeme zde

Zpět na LRQA Forum 2015