Říjnové novinky z procesu revize ISO/TS 16949

Vývoj novej verzie technickej špecifikácie ISO/TS 16949, ktorej základný text bude kopírovať požiadavky nedávno publikovanej normy ISO 9001:2015 sa opäť posunul o ďalší dôležitý krok. 

Pracovná skupina IATF preskúmala a spracovala 1759 názorov od zainteresovaných strán (OEM výrobcovia, dodávatelia, certifikačné organizácie a iní) získaných prostredníctvom uskutočneného prieskumu. Komisiou bol vytvorený úvodný návrh štandardu, v ktorom sa stretávajú požiadavky štandardu ISO 9001:2015 a špecifické požiadavky OEM výrobcov.

Vypršanie platnosti vydaných ako aj plánovaných ISO/TS 16949 certifikátov počas prechodného obdobia ISO 9001:2015 (3 roky od dátumu publikovania 9001) musí s týmto obdobím korešpondovať, tak ako je uvedené v informatívnom dokumente IAF ID9:2015 medzinárodného akreditačného fóra. Koniec prechodného obdobia a teda aj koniec platnosti ISO/TS 16949 certifikátov je teda stanovený na 14. septembra 2018. Je dôležité upozorniť na fakt, že niektoré certifikáty budú mať tým pádom platnosť kratšiu ako 3 roky. Certifikačné organizácie budú mať za úlohu už vydané TS certifikáty podliehajúce takýmto úpravám (s platnosťou presahujúcou 14.september 2018)  aktualizovať a najneskôr do 31. decembra 2015  tieto aktualizované uložiť do IATF databázy. IATF v súčasnej dobe pripravuje stratégiu prechodu na novú verziu štandardu ISO / TS 16949, ktorá bude publikovaná neskôr.

Zároveň došlo k publikovaniu nových resp. revidovaných schválených výkladov (SI) ISO / TS 16949 a Pravidiel uznania IATF, ktorých obsah možno nájsť v plnom znení na stránkach IATF.

Link na IATF stránky:

http://www.iatfglobaloversight.org/

Link na informatívny dokument IAF ID9:

http://www.iaf.nu/articles/Informative_Documents_/32