Návod na plánování přechodu na ISO 14001:2015

Mezinárodní akreditační fórum (IAF), které dohlíží na proces certifikace ISO 14001 publikovalo 27. února oficiální verzi dokumentu: Návod na plánování přechodu na ISO 14001:2015  Tento informativní dokument vznikl ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 207/SC 1, která má na starosti revizi standardu. Dokument vznikl jak odezva na početné žádosti odborné veřejnosti, certifikačních a certifikovaných společností. V textu dokumentu jsou identifikované činnosti, které by se měli vzít do úvahy a zároveň napomáhá pochopení souvislostí standardu. Revize přináší zásadní změny a měla by být publikována na podzim roku 2015.  

Revize zavádí implementaci základní osnovy standardu (HLS) definované Přílohou SL (Annex SL). Tato příloha přináší stejné kapitoly standardů. Sjednocená je i základní terminologie a definice

Z pohledu představitelů IAF je možné sumarizovat hlavní změny ISO 14001:2015 do následujících oblastí:

 1. Strategický environmentální management: je zvýšením důležitosti environmentálního managementu (EMS) u strategických procesů organizace. Nový požadavek na porozumění kontextu organizace byl začleněn, aby se identifikovaly příležitosti ku prospěchu jak organizace tak i životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována měnícím se potřebám a očekáváním zainteresovaných stran (zahrnujícím legislativní, regulační požadavky) a lokálním, regionálním nebo globálním podmínkám, které mohou ovlivnit nebo být ovlivněny organizací. Akce na snížení, řízení rizika nebo odhalující benefit identifikované jako prioritní- důležité jsou začleněny do plánování environmentálního systému. 
 2. Silnější důraz na vůdcovství/leadership pro podporu environmentálního managementu v organizaci
 3. Ochrana životního prostředí: bylo rozšířeno očekávání, že se organizace zaváže k proaktivním opatřením k ochraně prostředí v rámci svého kontextu. Revidovaný text nedefinuje ochranu životního prostředí, ale může zahrnovat prevenci znečištění, udržitelné využívání zdrojů, adaptace a snižování změn klimatu, ochrana biodiversity a ekosystémů a další. 
 4. Environmentální výkonnost: je zde možné vidět posun od neustálého zlepšování systému managementu ke zlepšování výkonnosti environmentálního systému. Závazek organizace v rámci EMS, který je v souladu s politikou organizace, směřuje ke snížení emisí, odpadních vod a odpadů na úroveň definovanou organizací.
 5. Myšlení založené na životním cyklu: navíc ke stávajícímu požadavku na řízení envi aspektů vztahujících se k nakupovaným produktům a službám organizace musí rozšířit svou kontrolu a vliv na envi dopady související s použitím produktu a jeho konečnou likvidací (recyklací). Ovšem tento požadavek neznamená povinnost provádět audit životního cyklu. 
 6. Komunikace: byl identifikován požadavek na zavedení komunikační strategie se stejným důrazem jak na vnitřní tak i na vnější komunikaci.  Tento požadavek zahrnuje i poskytování konzistentních o důvěryhodných informací. Rozhodnutí o externí komunikaci je ponecháno organizaci, ovšem je nutné vzít do úvahy požadované regulačními autoritami a dalšími zainteresovanými stranami.  
 7. Dokumentace: reflexe používaní informačních technologií vyúsťuje v menší důraz na dokumentaci 

Co důležité obsahuje návrh pro certifikované organizace?

 • Bylo dohodnuté tříleté přechodné období od publikování mezinárodního vydání standardu ISO 14001:2015- je potřebné, aby platnost aktuálních certifikátů systémů environmentálního managementu  podle ISO 14001:2008 korespondovala  s koncem tříletého přechodného období v roce 2018   
 • Přechod z revíze 2004 na 2015 je možný při recertifikaci, speciálním auditu nebo dozorovém auditu. Při přechodu při dozorovém auditu nebo při recertifikaci se očekává prodloužení auditu.
 • Podmínky přechodu na novou revizi by měli být komunikované každé certifikované organizace prostřednictvím své certifikační organizace a to nejpozději ve fázi finálního návrhu normy (FDIS).
 • Přechod na ISO 14001:2015 může být principiálně uskutečněný v průběhu jednoho auditu nebo ve vice fázích. 

Stáhněte si 8 kroků pro snadný přechod na revidované ISO 9001 a ISO 14001 v pdf.