Aktuální změny požadavků GMP+ pro rok 2015

  • Aktualizace databáze FSP - analýza rizik krmných surovin 

Certifikace GMP+ je možná pouze u krmných surovin, které mají schválenou analýzu rizik v databázi FSP. V průběhu roku 2014 došlo k několika aktualizacím databáze FSP, kdy byly některé krmné suroviny vyřazeny a naopak jiné analýzy nově publikovány. Každý účastník GMP+ řetězce si musí ohlídat, aby jím dodávané krmné suroviny měly schválenou analýzu rizik v databázi FSP na www.gmpplus.org. 

  • Revize dokumentu GMP+ BA5 (Systém včasného varování)  

Dokument popisující minimální požadavky na Systém včasného varování (EWS) byl kompletně přepracován. Nově je zavedena povinnost pro všechny účastníky informovat o každém překročení maximálního povoleného limitu kontaminace v krmivu (viz. GMP+ BA1) a to nejpozději do 12 hodin po potvrzeném zjištění. Informace se zasílá e-mailem na adresu GMP+ International (ews@gmpplus.org), adresu certifikačního orgánu (v případě LRQA: Feedback@lr.org) a na adresu příslušného dozorového orgánu pokud se zároveň jedná o legislativní povinnost. Ohlašovací formulář je součástí dokumentu. Dále se musí bez zbytečného zdržení ohlašovat všechny zjištěné abnormality související s bezpečností krmiv, které nejsou pod kontrolou účastníka a mohou ovlivnit další účastníky GMP+ řetězce. Pokud abnormalitu zjistí poskytovatel služby (např. dopravce či sklad), musí o tom neprodleně informovat majitele podezřelého krmiva. 

  • Revize dokumentu GMP+ BA10 (Nakupování a řízení dodavatelů)  

Protokol popisující požadavky pro nakupování neupravených zemědělských komodit od prvovýrobců byl upraven (viz. Příloha 4). Došlo zde ke zdůraznění povinnosti předat smluvním pěstitelům příslušné instrukce a řídit související rizika.  Protokol popisující požadavky pro nakupování potravin byl nově zařazen do souboru samostatných příloh (viz. Příloha 6). Protokol upravuje podmínky nakupování potravin a bývalých potravin od (GMP+)ne-certifikovaných dodavatelů pro použití v rámci GMP+ řetězce.  Další změny se týkají např. upřesnění požadavků na skladování a manipulaci krmiv nebo vzájemného uznání alternativních certifikačních schémat jako je EFISC nebo COCERAL (GTP code). 

  • Revize dokumentu GMP+ BA6 (Označování)  

Dokument popisující minimální požadavky na označování a dodávání krmiv se bude měnit s účinností od 01/10/2015. V současné době je povinné tzv. negativní označování, které se vztahuje na dodávky zboží mimo režim GMP+. Od uvedeného data se bude požívat naopak pozitivní označování, které přináší povinnost označovat každou dodávku zboží v režimu GMP+. Pozor, tato změna nemá žádné přechodné období! 

  • Revize standardů GMP+ B2 a GMP+ B3 (Výroba krmiv a Obchodování, skladování krmiv)  

Standard pro výrobu krmiv GMP+ B2(2010) je nově vydán pod označením GMP+ B2. Standard pro obchodování s krmivy GMP+ B3(2007) je nově vydán pod označením GMP+ B3. Hlavní změnou v obou normách je vypuštění možnosti zahrnout do certifikace výroby či obchodování také dopravu vlastních produktů. Veškerá doprava krmiv bude od 1.1.2015 soustředěna pouze v jediném standardu (GMP+ B4), který se tak stává jedinou možností certifikace dopravy krmiv včetně vlastních produktů. 

  • Revize standardu GMP+ B4 (Doprava krmiv)  

Do nové revize standardu pro silniční a železniční dopravu krmiv GMP+ B4 byla doplněna povinnost pro certifikované dopravce, spedice či dopravní koordinátory vytvořit vlastní plán HACCP na základě obecných principů HACCP.  Nová povinnost musí být splněna nejpozději do 01/01/2016. Jedná se o poměrně významnou změnu, protože podle současné verze normy platí, že principy HACCP jsou automaticky naplněny zavedením obecných požadavků standardu GMP+B4 a dodržováním režimu čištění podle databáze IDTF, což samozřejmě zůstává v platnosti i nadále. Nicméně odpovědní dopravci by neměly být zaskočeni, protože se zároveň jedná o legislativní povinnost (viz. Nařízení ES č. 183/2005).  Beze změny prozatím zůstává dobrovolný charakter certifikace pro spedice a železniční dopravce. 

  • Nově vydané dokumenty (GMP+ A1, GMP+ BA2, GMP+ BA1, BCN-CEE1)  

Podle nového vydání Všeobecných pravidel GMP+ A1 se budou společnosti registrovat v databázi GMP na www.gmpplus.org výhradně pod svým oficiálním názvem včetně IČO. Registrované společnosti budou mít možnost v databázi sami aktualizovat kontaktní údaje o adrese nebo telefonech. Součástí změn GMP+ A1 je také zpřísnění pravidel pro používání loga GMP+, např. zákaz používat logo na etiketách produktů nebo na veškerých dokumentech souvisejících s produkty mimo režim GMP+.  Nový dokument GMP+ BA2 zahrnuje požadavky na řízení zbytků aditiv a medikovaných krmiv, které byly dříve součástí dokumentů GMP+ BA1 (maximální limity) a GMP+ BA4 (metody měření přenosu).  Aktualizovaný dokument GMP+ BA1 je vydán s novým názvem „Specific feed safety limits“ místo „Product standards“.  Nový dokument „Country Note“ BCN-CEE1 dává možnost výrobcům krmných směsí a premixů ze střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko, Ukrajina), certifikovaným podle GMP+ B1,  přechodně nakupovat krmné suroviny od (GMP+) necertifikovaných dodavatelů, pokud se takto vyrobené směsi a premixy prodávají výhradně na lokálním trhu. 

V případě dotazů se na nás můžete obrátit nebo se zúčastnit některého z našich školení, kde se dozvíte více užitečných informací.