Technická komise ISO publikovala podpůrné dokumenty k revizi ISO 9001

Tím komisie ISO/TC 176/SC 2 zodpovedný za revíziu štandardu ISO 9001 publikoval sériu dokumentov poskytujúcich informácie, ktoré môžu pomôcť organizáciám zvládnuť plynulý prechod na novú revíziu ISO9001:2015.

  1. Prvým  zo série dokumentov je prezentácia, v ktorej možno nájsť stručný a prehľadný sumár informácií o procese revízie štandardu ISO 9001. Táto prezentácia je primárne určená pre bežných používateľov uvedenej normy.
  2. Ďalším dokumentom je porovnávacia tabuľka, ktorá prehľadne zobrazuje štruktúru jednotlivých kapitol  existujúcej ISO 9001 a pripravovaného návrhu vedľa seba. Toto porovnanie ponúka komplexný pohľad na to, ako Príloha SL (Annex SL) ovplyvnila štruktúru pripravovanej revízie normy.
  3. V poradí tretím je návrh príručky na plánovanie prechodu na ISO 9001:2015. Tento informatívny dokument z dielne IAF (Medzinárodného akreditačného fóra), ktorý bol pripravený v spolupráci s tímom ISO/TC 176/SC/WG23, je odozvou na početné žiadosti zainteresovaných strán. Je publikovaný ako návrh, ktorý bude podliehať následnému preskúmavaniu a schvaľovaciemu procesu. V dokumente nájdete odporúčané základné kroky, ktoré je vhodné uskutočniť v tomto procese prechodu, pričom je prechodné obdobie stanovené na 3 roky. Spomínané kroky sa týkajú hlavných zainteresovaných strán – používateľov štandardu, certifikačných a akreditačných organizácií.
  4. Posledným je dokument zaoberajúci sa chápaním rizika v ISO 9001:2015. Vysvetľuje, že myslenie na základe rizík je už súčasťou aktuálneho štandardu, DIS/ISO 9001:2014 však zabudovává tento prístup do celého systému manažérstva. Nevynecháva ani zoznam výhod takéhoto prístupu. Na jednoduchých príkladoch vysvetľuje ako pristupovať k rizikám v danom kontexte v rámci svojich procesov s využitím PDCA prístupu.   

Všetky z uvedených dokumentov budú  s určitosťou užitočné pre všetkých, ktorých sa proces revízie ISO 9001 týka. LRQA participuje vo všetkých významných komisiách a pomáha formovať budúcnosť ISO štandardov prostredníctvom členstva  v Medzinárodnej nezávislej organizácii pre certifikáciu (IIOC), ktorá združuje kľúčové medzinárodné certifikačné organizácie.