Další rozvoj certifikace IRIS (international Railway Industry Standard)

V roce 2006, po vzoru jiných odvětví jako je např. letectví (norma AS 9100) nebo automobilový průmysl (norma ISO/TS 16949), byl zaveden mezinárodní standard kvality IRIS, také pro železniční sektor.  Hlavními cíli a důvody pro zavedení certifikace bylo zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a kvality, zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů a zejména jednotné a komplexní posouzení stanovených požadavků železničního průmyslu. Vizí standardu IRIS je, že pouze „ABSOLUTNÍ KVALITA“ je předpokladem pro spolehlivé a bezpečné produkty v železničním průmyslu. K podpoření této vize napomáhá řada aspektů a to zejména jak v samotných požadavcích normy IRIS, které jsou buď zcela nové anebo mnohem náročnější než stávající požadavky v normě ISO 9001:2008, tak i samotná metodologie auditu prováděná podle speciálního dotazníku s definovanými úrovněmi vyspělosti a implementace. Mám na mysli zejména kapitoly Návrh a vývoj, RAMS (bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost, bezpečnost), LCC (náklady na životní cyklus výrobků), outsourcing, FAI (přejímka prvního kusu) a v neposlední řadě také řízení projektu. Na základě svých zkušeností musím konstatovat, že firmy certifikované podle IRIS mají systémy vyspělejší a na lepší úrovni, než firmy certifikovány „pouze“ podle normy ISO 9001:2008.

Jakých výsledků se podařilo v dané oblasti certifikace dosáhnout za uplynulých 8 let? Z níže uvedených čísel je patrné, že certifikace podle normy IRIS není jen záležitostí „evropskou“, ale již celosvětovou.

K 30. červnu 2014 bylo vydáno 1010 certifikátů, z čehož největší podíl představuje Evropa s 650 certifikáty, dále pak Asie s 340 certifikáty a Amerika s cca 16 certifikáty a 4 certifikáty v ostatních zemích. Největšího rozmachu certifikace podle standardu IRIS bylo dosaženo v Číně (cca 300), dále pak v Německu (cca 150), Itálii (cca 100) a ve Francii (cca 75). V České republice bylo doposud vydáno 20 certifikátů IRIS.

Železniční sektor lze charakterizovat jako velmi stabilní sektor, kde v posledních letech proudily velké finanční investice směřující na obnovu a modernizaci železničního parku a to i přesto, že ve světě „řádila“ hospodářská krize. Ve firmách, které audituji, mohu vidět už i přípravy na další nové projekty. Tzn. firmy, které jsou certifikovány podle IRIS se v současné době „nebojí“ o nedostatek zakázek v železničním sektoru pro blízkou budoucnost. Další rozvoj a zaměření IRIS plánuje v Ruské federaci, kde je opravdu velký potenciál (nyní je tam uděleno cca 50 certifikátů IRIS) a tomuto tématu byla věnována přednáška na letošním mezinárodním železničním veletrhu INNOTRANS v Berlíně.

Věřím, že výše uvedená data a fakta a rovněž i stále větší tlak na certifikace podle normy IRIS od „prvovýrobců“ vozů jako jsou BOMBARDIER či ALSTOM, povedou postupně i k neustálému navyšování certifikací IRIS v České republice i na Slovensku.