Společenská odpovědnost (SA 8000) - vydání nového standardu

Tak jako u norem ISO, standardů pro systémy řízení firem, dochází také k pravidelné revizi základní normy CSR, tj. SA 8000 – Social accountability.

Od května do července 2013 probíhal “konzultační proces”. V únoru 2014 skončila možnost připomínek a vyjádření zainteresovaných stran (mezinárodní organizace práce, národní orgány a uskupení v sociální oblasti a BOZP apod.).

Revizi řídí vydavatel normy – společnost SAI (Social Accountability International). Akreditačním orgánem je Social Accountability Accreditation Services (SAAS).

Termín vydání nového znění normy má být lednu 2015. Aktuálně prochází revizí “The Guidance Document for SA8000: 2014”, příručka pro zavedení a využívání systému řízení firem s přihlédnutím k sociální udržitelnosti jejich podnikání, která by měla být vydána v říjnu 2014. Současně s příručkou by měly být vydány rovněž přesnější informace o vydání a platnosti nové normy SA8000:2014. Termín, od kdy bude muset být certifikace systémů ve firmě prováděna podle nové revize normy jeleden 2016.

Z obsahových změn je patrně nejvýznamnější posílení systémového charakteru požadavků na řízení firem a povinné ustavení SPT – Social performance týmu. S tím jsou spojené formální úpravy struktury normy. Celkový význam a filozofie nového vydání normy se nemění. Do určité míry byla posílena oblast toho, co organizace „musí“. V této souvislosti stojí za zmínku aktuální formalizace dubnového rozhodnutí Evropského parlamentu o přijetí CSR směrnice – o povinnosti firem v rámci nefinančního reportingu sdělovat stav své společenské odpovědnosti. Právě tato směrnice otevřela bohatou diskusi a střety názorů o „vynutitelnosti“ resp. dobrovolnosti sociálního přístupu ve stávajících ekonomických a politických společenských systémech.