Revize ISO/DIS 14001:2014 z pohledu LRQA

Vydání ISO/DIS 14001:2014 “Návrhu mezinárodní normy (DIS) pro environmentální systémy managementu (EMS) dle ISO 14001“ umožňuje zpřístupnění a přezkoumání navrhované změny této normy jak pro současné, tak i pro její budoucí uživatele.  Organizace tak budou schopny zahájit plánování svého přechodu k novému znění normy, jehož vydání dle návrhu mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) je předpokládáno v září 2015.

Jaká jsou nová témata?

Předmluva ISO/DIS 14001:2014 odkazuje na použití Přílohy/Annex SL, která stanovuje závazné vnitřní uspořádání 10 článků / kapitol, stejně jako společné názvosloví a definice vhodné pro všechny normy ISO systémů managementu, a tím se stává největší změnou.

Další témata, která jsou nová pro ISO/DIS 14001:2014 v 8. článku, zahrnují Zohlednění životního cyklu a tzv. Řízení externích zdrojů (outsourcing), což je myšleno jako nákup služeb mimo podnik. Téma zohlednění životního cyklu volá po zvýšeném zaměření organizací na to, aby zvážily jaký jejich výrobky a služby mají dopad na životní prostředí, včetně takových oblastí jako je zdroj surovin, a co se stane s výrobky na konci jejich životnosti. Řízení externích zdrojů je zaměřeno na to, co organizace mohou a nemohou řídit nebo ovlivňovat.

ISO/DIS 14001:2014 dále nyní zahrnuje Rámec organizace [4. článek] který se zaměřuje na to, jak organizace chrání životní prostředí, včetně její odpovědnosti prokázat porozumění svému souhrnnému environmentálnímu dopadu. Další nové oblasti zahrnují Dokumentované informace [7. článek] a větší zaměření na Riziko [6. článek]. 

Které oblasti byly změněny?

Organizace by měly věnovat pozornost těm oblastem normy, které byly revidovány nebo nyní obsahují více specifických informací, a mezi něž patří:

 • Zvětšený důraz na Vůdcovství a závazek nejvyššího vedení [5. článek].
 • Hodnocení výkonnosti [9. článek];  což znamená, že organizace jsou vyzývány k zohlednění svého celkového životního prostředí začleněním systému managementu do strategického myšlení a plánování organizace.
 • Po organizace je nyní požadováno, aby se zavázala k ochraně životního prostředí v rámci své Politiky [Článek 5.2], což je významný posun od současného znění ISO 14001:2004 a zaměření na prevenci znečišťování a soulad s legislativou.
 • Ke stanovení a podporu Rámce organizace - organizace potřebuje věnovat obzvláštní pozornost k názorům zainteresovaných stran [Článek 4.2]. 
 • Poslední takovou oblastí k pozornosti je Komunikování [7. Článek  - Podpora]. I když komunikování je součástí používaného znění ISO 14001:2004, organizace stojí nyní před požadavkem, aby určili: co budou komunikovat, kdy budou komunikovat a komu budou komunikovat.  

Jaký význam má ISO/DIS 14001:2014 pro organizace celosvětově?

Možné změny v organizacích v souvislosti s ISO/DIS 14001:2014 jsou závislé na organizacích a jejich vlastních EMS. Mezi faktory, které pomohou organizacím určit jejich rozsah změn oproti nové revizi ISO 14001, patří:

 • zralost a složitost existujícího EMS - uplatňování požadavku ISO 14001;
 • existence dalších certifikovaných systémů managementu – uplatňování požadavků ISO 9001 nebo OHSAS 18001 a
 • současné procesy ve vztahu k dopadům na životní prostředí jejich služeb a výrobků stejně jako celkový dopad organizací na životní prostředí. 

LRQA navrhuje organizacím následující kroky

 1. Obstarejte si vydání DIS a seznamte se s dopady, které  z tohoto vydání vyplývají pro vaši organizaci a její environmentální systém managementu.  Tak se ujistíte, že environmentální manažeři a interní auditoři rozumí odlišnostem, které užití Přílohy SL přinese vašemu EMS a dalším systémům managementu ve vaši organizace.
 2. Kontaktujte váš certifikační orgán a ujistěte se, že nejen rozumí DIS, ale co je nejdůležitější, rozumí tomu, jaký význam má DIS pro váš EMS a celou vaši organizaci.
 3. Angažujte váš certifikační orgán k tomu, aby zjistil jaké přínosy vám osobně či vaší organizaci může poskytnout  rozdílová analýza a školení specifických oblastí pro ISO/DIS 14001:2014.
 4. Formálně schvalte plán přechodu a jeho postup, a zajistěte, že vrcholové vedení je v něm zapojeno od jeho začátku.