Revize AS 9100:2010 již probíhá, nové vydání ohlášeno na rok 2016

V současné době vrcholí práce na nové revizi standardu managementu kvality ISO 9001. Standard pro letecký, kosmický a obranný průmysl EN 9100:2009, možná známější jako AS 9100 Rev.C, dosud navazující na ISO 9001:2008, bude rovněž přepracován, aby návaznost mezi standardy zůstala zachována. Vydání nové verze je plánováno na rok 2016.

Dříve, než dojde k této změně, setkají se firmy certifikované podle standardu AS 9100 ještě s jednou změnou související se změnou normy pro auditování AS 9101. Podle nové revize „E“ začne LRQA provádět audity od března 2015. Tato změna nemá vliv na požadavky standardu ani neznamená jakoukoliv zátěž pro certifikovanou a auditovanou organizaci, ba naopak. Zprávy z auditů zpracovávané podle nové verze normy budou pro klienta přehlednější a s větší vypovídací hodnotou.

Nová verze AS 9100 již přinese nové požadavky na organizace, předpokládám však, že organizace certifikované LRQA, požadavky bez problémů splní. Usuzuji tak z toho, že nové požadavky ISO 9001:2015 organizace certifikované podle AS 9100 již dnes věcně naplňují:

  • Kontext organizace – vymezení rozsahu systému, určení požadavků zainteresovaných stran. Tento požadavek podporuje rozvoj vztahů s okolím, při aplikaci mezi certifikovanými leteckými firmami pak rozvoj dodavatelského řetězce. Schopnost českých firem vybudovat a udržovat spolehlivý dodavatelský řetězec je jednou z předností českého leteckého průmyslu.
  • Vůdcovství – zdůraznění role vrcholového vedení pro funkci systému. Tento požadavek je již dnes firmami certifikovanými podle AS 9100 plně aplikován, neboť již stávající verze normy činí vrcholové vedení odpovědné za včasnost a kvalitu dodávek a plnění dalších plánovaných výstupů.
  • Plánování – plánování systému včetně analýzy rizik. Rovněž tento požadavek je již dnes součástí standardu AS 9100. 
  • Podpora – zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí, dokumentace. Každá z certifikovaných leteckých firem vlastní nějaké unikátní technologie a know how a je si dobře vědoma nutnosti správy a řízení svých často jedinečných schopností a vlastností.
  • Provoz – realizace produktu v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu je již dnes pod přísnou kontrolou a navrhované změny v ISO 9001 nejdou nad rámec dnešní praxe.
  • Hodnocení výkonnosti – systému. Hodnocení výkonnosti uplatňované dnes v leteckém průmyslu nástrojem PEAR (zpráva z hodnocení efektivnosti procesu) patří k nejpřísnějším mezi všemi Standardy systému kvality.

Výše uvedené však neznamená, že nová verze normy AS 9100 nepřinese nové požadavky. Lze předpokládat, že tvůrce standardu, IAQG (International Aerospace Quality Group), využije vydání nové verze k zapracování nových „best practice“, které se objevily v leteckém průmyslu. Jednou z oblastí, kam nové požadavky mohou směřovat je oblast související se stabilitou dodavatelského řetězce.

Velcí koneční výrobci letadel jako Airbus, Boeing i další si uvědomují svoji závislost na nutnosti udržet spolehlivost dodávek komponent do svých montážních linek od svých subdodavatelů. Vzhledem k náročnosti výroby a přitom malé sériovosti si nemohou udržovat mnoho variantních dodavatelů a zužují počet dodavatelů na dva a pro některé projekty i na jediného dodavatele. V této situaci je zřejmé, že potřebují záruky kontinuity dodávek. V dnešních vztazích v leteckém dodavatelském řetězci se tak stále častěji objevují požadavky na plány pro překonání havarijních situací (disaster recovery plan) a na plány kontinuity činností (Business continuity plan). Lze předpokládat, že tento prvek bude nějakým způsobem do nové verze standardu zapracován.

Při uplatňování metodiky auditování LRQA „business assurance“ je i tato oblast již s našimi klienty částečně diskutována. S přibývajícími znalostmi o vývoji v tvorbě nového standardu vás budeme informovat jak formou tiskových zpráv, tak při probíhajících auditech.

JAK VÁM LRQA MŮŽE POMOCI?

  • navštivte náš naše školení Interní auditor AS 9100 Rev. C
  • Přečtěte si všechny novinky  k revizi norem ISO.

Pro více informací o službách LRQA k přechodu na revidované standardy nás kontaktujte.