První návrh normy ISO pro systém managementu BOZP je již k dispozici

ISO 45001, vychádzajúca zo známej normy OHSAS 18001, ktorá stanovuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci, bola 17.7.2014 vydaná ako tzv. Návrh komisie (Commitee Draft, CD).

Aké sú teda rozdiely medzi OHSAS 18001 a návrhom ISO 45001?

Hoci celkový zámer novej normy zostáva rovnaký, návrh ISO 45001 plne rešpektuje požiadavky Prílohy SL (Annex SL). Mnoho pôvodných požiadaviek z OHSAS 18001 bolo modifikovaných a  preskupených do predpísanej štruktúry a pribudli aj nové požiadavky už známe z návrhov ISO 9001 a ISO 14001 - napr. stanovenie kontextu organizácie, posilnenie úlohy vrcholového manažmentu a požiadavka na vodcovstvo, či intenzívnejšie zapojenie dodávateľov do systému manažérstva BOZP organizácie.

V zmysle nových požiadaviek ISO 45001 (kap. 4 Kontext organizácie) bude organizácia musieť pri vytváraní systému manažérstva BOZP brať do úvahy nielen vlastnú problematiku BOZP, ale musí zvažovať aj záležitosti týkajúce sa jej dodávateľov, napríklad to, ako ich činnosť ovplyvní okolité prostredie a ďalšie zainteresované strany.

Návrh taktiež požaduje podstatne silnejšiu podporu vrcholového vedenia, napr. začlenenie výkonnosti BOZP do strategického plánovania, či začlenenie požiadaviek systému manažérstva BOZP do podnikateľských procesov (teda fakticky začlenenie manažérstva BOZP do celkového systému manažérstva, nie existenciu osobitého systému manažérstva BOZP často vytváraného technikom BOZP).

Zapojenie dodávateľov a kooperantov do systému manažérstva BOZP organizácie je v návrhu ISO 45001 posilnené – okrem toho, že v tejto súvislosti bola vytvorená samostatná kapitola (8.5 Dodávatelia) požiadavky na zapojenie dodávateľov boli detailnejšie stanovené aj v iných kapitolách normy.

Niektoré požiadavky známe z normy OHSAS boli upravené len mierne (napr. požiadavky na identifikáciu nebezpečenstiev – v návrhu kap. 6.1.2), iné boli pozmenené radikálnejšie (napr. požiadavky na dokumentáciu, záznamy a ich riadenie boli v návrhu novej normy zlúčené do kapitoly 7.5 Dokumentované informácie). Veľké zmeny nastali aj v kapitole 8 Prevádzka, kam bola začlenená kapitola Hierarchia riadenia (8.2.1) a okrem už zmienenej kapitoly 8.5 Dodávatelia pribudli aj kapitoly 8.3 Externé procesy a 8.4 Obstarávanie. 

Ako Vám môže pomôcť spoločnosť LRQA pri príprave na nový štandard?

Na jeseň 2014 spoločnosť LRQA pripravila sled školení k pripravovaným zmenám v ISO 9001 a ISO 14001 na Slovensku aj v Českej republike. Pripravujú sa taktiež školenia k návrhu ISO 45001. Sledujte naše stránky pre viac informácií.