Další krok k vydání revizí ISO 9001 a ISO 14001

Technická komise zodpovědná za revize ISO 9001 shromáždila komentáře k vydání návrhu ISO 9001:2015. Komise obdržela více než 3000 komentářů. Listopadové jednání této komise proběhlo za vysokého zájmu odborníků, kterých se účastnilo více než 100. Naše informace získané na základě tohoto jednání, ukazují, že se do konečného návrhu nebudou zpracovávat zásadní změny. Očekávají se drobnější editoriální úpravy. Komise také pracuje na zkrácení celého dokumentu. Na svém jednání v únoru 2015 se bude zabývat konečným návrhem standardu (FDIS = Final Draft of International Standard), který by měl být v březnu publikován k připomínkám.

Obdobná je situace u technické komise, která je zodpovědná za revizi ISO 14001. Začátkem prosince komise oznámila, že návrh standardu DIS 14001:20014 byl schválen a nyní se pracuje na konečném návrhu standardu (FDIS = Final Draft of International Standard), který by měl být publikován v březnu 2015.

Tyto kroky jsou významné pro hladký průběh revizí dvou nejrozšířenějších standardů. Vydání nových revizí standardů bylo ohlášeno na září 2015. Změny standardů jsou významnější než ty, které přinesla revize ISO9001:2008 a ISO 14001:2004. ISO zpracovala zásady pro tvorbu norem: „Annex SL“.  Tento dokument přináší sjednocení formy i obsahu vybraných norem ISO do sktruktury „High Level Structure - HLS“. HLS  lze považovat za povinnou osnovu, a také totožný text společného jádra norem. Sjednocená je i základní terminologie a definice. Cílem sjednocení je jednodušší integrace a chápání těchto systémů. Nová revize přinese významné změny nejen v počtu kapitol standardu, kterých je 10, ale hlavně v jejich obsahu. Jak oblast kontextu, managementu rizik, hodnocení výkonnosti systémů, tak i zdůrazněná role vrcholového vedení v požadavcích na vedení-leadership, přinese možnosti zvýšení výkonnosti celé organizace, snížení ztrát, cílenějšího rozhodování o prioritách při rozdělování omezených zdrojů (finanční, lidské, technologické). Záleží na každé organizaci jak využije tyto změny ve svůj prospěch. 

Do jaké míry se změny dotknou všech, kteří mají systém managementu kvality zavedený, závisí na mnoha faktorech.  Zde uvádíme čtyři základní kroky, které by podle našeho názoru měla organizace zvážit.

  1. Seznámit se s návrhem standardu a zaměřit se na nové a revidované oblasti. To jsou oblasti, které budou součástí vašeho plánu přechodu na novou revizi. Je velmi důležité, aby představitelé vedení, manažeři kvality a interní auditoři porozuměli, jaké rozdíly přináší Příloha SL do všech standardů systému managementu v organizaci. 
  2. Ujistit se, že vaše certifikační organizace nejen rozumí návrhu standardu, ale mnohem důležitější je co návrh znamená pro váš systém, pro vaši organizaci 
  3. Zapojit vaši certifikační organizaci do procesů rozdílových analýz a školení, které mohou být prospěšné pro celou organizaci 
  4. Začít s formalizací plánu přechodu a tento proces zabezpečit. Zajistit, že je v tomto procesu vrcholový management zapojen již od začátku.

JAK VÁM LRQA MŮŽE POMOCI?

Připravte se na revizi včas: 

  • navštivte náš Vzdělávací cyklus: Požadavky revidovaných norem systémů managementu
  • využijte možnost rozdílové analýzy, která vám pomůže v přechodu na revidovaný standard ISO 9001:2015
  • Přečtěte si všechny novinky  k revizi norem ISO.

Pro více informací o službách LRQA k přechodu na revidované standardy nás kontaktujte.