ISO 39001: Na cestě k vyšší bezpečnosti

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace budou nehody na silnicích v roce 2030 pátou nejčastější příčinou úmrtí, nepřijmeme-li potřebná opatření. K tomu je nutné připočítat aktuálně 20-50 milionů lidí trpících následky zranění a zapomínat bychom neměli ani na náklady spojené s následky havárií. Ty šplhají k miliardám dolarů.

V roce 2010 valné shromáždění OSN jednomyslně schválilo rezoluci vyzývající k Dekádě opatření pro bezpečnost silniční dopravy 2010-2020 s cílem zachránit pět milionů lidských životů. Vytvořením akčního plánu OSN poskytla návod na implementaci vhodných opatření na národních úrovních, a to v pěti základních pilířích: management silniční dopravy, bezpečnější cesty a mobilita, bezpečnější dopravní prostředky, bezpečnější účastníci silniční dopravy, reakce na pohavarijní situace.

Víme že, že silniční dopravní systém je otevřený, komplexní a zároveň nezbytný pro společnost a ekonomiku. Vedle negativních environmentálních vlivů dopravy ve formě emisí, kam i EU směřuje svou pozornost a regulaci, je bezpečnost jedním z jejich deseti klíčových cílů k naplnění vize konkurenčního a udržitelného dopravního systému, jak ji načrtla ve svých oficiálních dokumentech.

V oblasti managementu silniční dopravy přispěla organizace ISO vytvořením mezinárodního standardu ISO 39001, coby holistického přístupu k bezpečnosti silniční dopravy, založeného na důrazu na výsledky zlepšování bezpečnosti provozu a na opatřeních snižujících rizika.

Nespornou výhodou tohoto standardu je jeho univerzální použitelnost pro organizace veřejného a soukromého sektoru. Obzvlášť je přínosná pro organizace, které poskytují dopravní služby věnující se návrhu, výstavbě a správě silničních komunikací, jako i organizacím, které generují v rámci svých aktivit požadavky na transport.

Další z výhod standardu je jeho struktura v souladu s Annex SL, umožňující elegantní integraci s ostatními standardy; zároveň je možné systém certifikovat prostřednictvím certifikační organizace.

Aktivit zaměřených na zlepšení aktuální situace na cestách je a bude určitě mnoho. Všechny však budou vyžadovat systematický přístup a zainteresovanost všech zúčastněných. Progres v zlepšení bude dosažitelný především prostřednictvím sledování a vyhodnocování dosažených výsledků.

Všechny tyto faktory úspěchu jsou právě předností ISO 39001, která kromě příspěvku ke zvýšení bezpečnosti přináší též zlepšení image, a tím také možnost získání nových obchodních příležitostí a snížení nákladů.