Významné pokroky v revizi standardů: ISO 45001 (BOZP, dříve OHSAS 18001) a ISO 14001 (publikován CD2)

V posledních týdnech došlo ke značnému pokroku ve vývoje nových revizí standardů ISO. Technický ředitel Steve Wiliams, zastupující LRQA v tomto revizním procesu, hrál u obou standardů klíčovou roli.

Steve Wiliams byl na obou jednáních jako zástupce IIOC (Nezávislá mezinárodní organizace pro certifikaci), kde je mimochodem hlavním předsedou Mike James (generální ředitel LRQA).

Nejdříve k jednání projektového výboru PC 283, který řídí vypracování Standardu ISO 45001.

Jednání se uskutečnilo mezi 21. – 25. říjnem v Londýně za účasti 50ti organizací. 

Byl zde odhlasován nový návrh postupu vývoje standardu ISO 45001 vytvořeného na základě mezinárodně uznávaného a přijatého britského standardu pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci - OHSAS 18001.

Na základě tohoto odsouhlasení byla vytvořena pracovní skupina WG1 (spadající pod projektový výrobor PC 283). Výstupem ze setkání WG1 bylo odsouhlasení první verze návrhu standardu ISO 45001 - Požadavky systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do pracovní skupiny.

Steve Williams označil za jeden z klíčových závěrů setkání rozhodnutí výboru navrhnout ISO TMB (technický řídící výbor ISO), rozšířit rozsah práce projektového výboru o vypracování návodů a jejich začlenění do dokumentů podobným způsobem jako byl použit u standardu ISO 14001 a přílohy 1. 

TMB zodpovídá za takové záležitosti, jako je ustavování různých technických výborů (TC), jmenování předsedů výborů a monitorování pokroku technických prací. TMB je také zodpovědný za směrnice, které stanovují základní pravidla pro vývoj mezinárodních standardů a řeší otázky, jež jsou předmětem strategického plánování, koordinace, provádění a monitorování aktivit technických výborů.


Steve Williams rovněž potvrdil, že návrh plánu projektu byl postaven na tříleté vývojové periodě, jež má za cíl zveřejnit první návrh standardu zpracovaného výborem (CD) v květnu 2014. Návrh mezinárodního standardu (DIS) by měl být zveřejněn v únoru 2015, finální návrh standardu (FDIS) v březnu 2016 a dokončený standard by měl být publikován v září až říjnu 2016. Tyto termíny jsou však předběžné a velmi záleží na včasném plnění jednotlivých fází projektu.

Podle Steva Williamse je pravděpodobné, že po zpracování fáze DIS bude podána žádost o doplnění ISO 17021 (standard, který řídí certifikační organizace), kvůli kompetencím certifikačních orgánů k provádění OHS auditů podle standardu ISO 45001.

Je zřejmé, že práce na ISO 45001 bude postupvat podle požadavků přílohy XL (stejný text i struktura), jako je tomu u nově revidovaných standardů ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (životní prostředí).

Příští jednání skupiny PC 283 WG1 je naplánováno na 24-28.3.2014 

Druhou významnou událostí je vydání ISO 14001 ve verzi druhého návrhu výboru (CD2 - Comitte Draf 2). Verze vstoupila do tříměsíčního období tajného hlasování. I zde je Steve Williams členem pracovní skupiny pro ISO 14001 (TC207/SC1) a i zde reprezentuje rovněž IIOC.

Další informace o revizi standardů jsou dostupné na našich webovýh stránkách v sekci Revize standardů.