Projeví se změny ISO 9001 i do systémů bezpečnosti potravin?

Světově nejčastěji používaný standard pro systémy management kvality ISO 9001:2008 je ve stádiu revize. Změny, které tento návrh přináší, souvisí i se sjednocením pohledu na tvorbu mezinárodních standardů systémů managementu. Mezinárodní standardizační organizace ISO zpracovala zásady pro tvorbu norem. „Annex SL“, dříve ISO Guide 83.  Tento dokument přináší sjednocení formy i obsahu vybraných norem ISO do sktruktury „High Level Structure- HLS“. HLS  lze považovat za povinnou osnovu, a také totožný text společného jádra norem. Sjednocená je i základní terminologie a definice.

Cílem sjednocení je jednodušší integrace a chápání těchto systémů. Uživatelé norem, které specifikují požadavky na různé systému managementu (kvalita, bezpečnost potravin, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví při práci, a pod.) zjistili, že každá odborná komise, která normu tvořila upřednostnila jiný pohled. V praxi to znamená přeložit strukturu normy a její požadavky do řeči příslušného firemního systému a potom ještě najít průnik mezi těmito standardy, abychom tyto systémy mohli integrovat a neuvádět stejné požadavky pod různými názvy či čísly.

Směr do budoucnosti, který tímto ISO umožnuje nastavit, je možno vidět jako jeden plně integrovaný systém. Systém jdoucí napříč organizací a obsahující všechny potřebné elementy ať je to bezpečnost potravin, ochrana zdraví nebo životního prostředí. To nám umožní zjednodušit dokumentaci a řízení těchto systémů v praxi. Zároveň je ponechán dostatečný prostor pro odlišení podrobných požadavků jednotlivých systémů managementu v rámci jednotlivých kapitol.

Díky Annexu se v normách bude objevovat i požadavek na identifikaci a řízení rizik: management rizik. S tímto prvkem mají potravinářské podniky dlouholeté zkušenosti. Vždyť celý systém bezpečnosti potravin založený na principech HACCP ať podle Codexu Alimentarius nebo na základě požadavků ISO 22000:2005 je systémem identifikace a řízení rizik.

Cor Groenveld (předseda nadace pro certifikaci systémů bezpečnosti potravin, člen technické komise ISO34SC17- pro  systémy bezpečnosti potravin, manažer pro oblast potravin LRQA) očekává, že v budoucnosti manažer HACCP potřebuje porozumět i jiným rizikům organizace a jaký dopad mají tato rizika do oblasti bezpečnosti potravin. Výsledkem může být plně integrovaný systém založený na identifikaci a řízení rizik, který zahrnuje všechny rizikové oblasti, které jsou kritické pro organizaci a celý dodavatelsko odběratelský řetězec. 

V listopadu bude na svém zasedání v Austrálii o tomto vývoji jednat technická komise ISO. Je zřejmé, že padne návrh o změně normy ISO 22000 tak, aby odpovídala požadavkům definovaných v Annexu SL. Sjednocení norem může přinést jednodušší život všem manažerům systémů v potravinářských podnicích zvláště pak těch, které mají zavedeno a certifikováno více systémů.