Interní auditor QMS (ISO 9001:2015)

Interní auditor QMS (ISO 9001:2015)

Tento kurz probíhá v souladu s novými požadavky ISO 19011:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému managementu kvality ISO 9001:2015 ve vaší organizaci. 

Kurz je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části kurzu, v trvání 1 dne, je kurz ISO 9001:2015 – seznámení s požadavky standardu. Druhá část je věnována již pouze vlastnímu procesu interního auditu. Pokud máte již dobré základní znalosti vlastního standardu, nemusíte se prvého dne kurzu zúčastnit. 

Kurz je navržen v souladu s doporučeními vyplývajícími ze směrnice ISO 19011:2018 na provádění auditu a je ukončen závěrečným písemným testem, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou získání Certifikátu interního auditora QMS (ČSN EN ISO 9001:2016)

Na kurzu Interní auditor QMS se naučíte 

1. den:

 • Orientovat se v požadavcích, které jsou společné pro všechny systémy managementu, a které jsou vyjádřené v Annexu SL
 • Používat základní pojmy QMS a interpretovat 7 zásad, na kterých je QMS založen, a které se promítají ve formě požadavků do ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)
 • Orientovat se v požadavcích standardu ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) řazených do jednotlivých fází cyklu PDCA
 • Zdůvodnit základní požadavky standardu ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) v souvislosti s procesním řízením a zvažováním rizik

2. a 3. den:

 • Naplánovat a připravit se na interní audit systému managementu kvality (QMS) ve vaší organizaci, zvolit vhodnou metodu auditu a provést analýzu rizik procesu auditu
 • Provést interní audit na místě, od auditu shody procesu k auditu jeho efektivity
  • Zahájení auditu na místě
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu k prokázání efektivity procesu a zvažování jeho rizik
  • Správně formulovat výsledky auditu, včetně formulování neshod nebo návrhů na zlepšení auditovaného procesu, závěrečná zpráva z auditu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření na základě principu kauzality
  • Zhodnotit efektivitu procesu auditu
 • Chápat zodpovědnosti interního auditora v rámci systému managementu kvality, včetně posuzování rizik a výsledků procesů
 • Jak si udržovat kompetence interních auditorů

Určeno pro 

Kurz je určen pro začínající interní auditory, kteří ještě nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti s auditováním a potřebují získat auditorské dovednosti k efektivnímu provedení auditu systému managementu kvality (QMS).

Vstupní předpoklady 

 • Nejsou potřeba žádné vstupní znalosti v případě účasti na všech třech dnech školení. Pokud se neúčastníte prvého dne školení, je potřeba již mít základní znalosti normy ISO 9001:2015 (ČSN ISO 9001:2016). Kontaktujte nás prosím, pokud chcete absolvovat pouze druhou část kurzu (training.cz@lr.org; tel: +420 216 102 268)
 • Před kurzem obdržíte krátkou předkurzovou přípravu  
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha 4
GARANTOVANÝ TERMÍN
Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Ostrava Přihlásit se
Brno Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981