Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení interního auditu EMS (systému environmentálního managementu) ISO 14001:2015 ve vaší organizaci. 

Kurz je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části kurzu, v trvání 1 dne, je kurz ISO 14001:2015 – seznámení s požadavky standardu. Druhá část je věnována již pouze vlastnímu procesu interního auditu. Pokud máte již dobré základní znalosti vlastního standardu, nemusíte se prvého dne kurzu zúčastnit. 

Kurz je navržen v souladu s doporučeními vyplývajícími ze směrnice ISO 19011:2011 na provádění auditu a je ukončen závěrečným písemným testem, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou získání Certifikátu interního auditora EMS (ČSN EN ISO 14001:2016)

Na kurzu Interní auditor EMS se naučíte 

1. den:

 • Orientovat se v požadavcích, které jsou společné pro všechny systémy managementu, a které jsou vyjádřené v Annexu SL
 • Používat základní pojmy EMS a interpretovat zásady, na kterých je EMS založen, a které se promítají ve formě požadavků do ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016)
 • Orientovat se v požadavcích standardu ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016) řazených do jednotlivých fází cyklu PDCA
 • Zdůvodnit základní požadavky standardu ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016) v souvislosti s procesním řízením a zvažováním rizik

2. a 3. den:

 • Naplánovat a připravit se na interní audit systému environmentálního managementu (EMS) ve vaší organizaci, zvolit vhodnou metodu auditu a provést analýzu rizik procesu auditu
 • Provést interní audit na místě, od auditu shody procesu k auditu jeho efektivity
  • Zahájení auditu na místě
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu k prokázání efektivity procesu a zvažování jeho rizik
  • Správně formulovat výsledky auditu, včetně formulování neshod nebo návrhů na zlepšení auditovaného procesu, závěrečná zpráva z auditu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření na základě principu kauzality
  • Zhodnotit efektivitu procesu auditu
 • Chápat zodpovědnosti interního auditora v rámci systému environmentálního managementu, včetně posuzování rizik a výsledků procesů
 • Jak si udržovat kompetence interních auditorů

Určeno pro 

Kurz je určen pro začínající interní auditory, kteří ještě nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti s auditováním a potřebují získat auditorské dovednosti k efektivnímu provedení auditu systému environmentálního managementu (EMS).

Vstupní předpoklady 

 • Nejsou potřeba žádné vstupní znalosti v případě účasti na všech třech dnech školení. Pokud se neúčastníte prvého dne školení, je potřeba již mít základní znalosti normy ISO 14001:2015 (ČSN ISO 9001:2016). Kontaktujte nás prosím, pokud chcete absolvovat pouze druhou část kurzu (training.cz@lr.org; tel: +420 216 102 268)
 • Před kurzem obdržíte krátkou předkurzovou přípravu  
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha 4
GARANTOVANÝ TERMÍN
Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981