Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení interního auditu EMS (systému environmentálního managementu) ISO 14001:2015 ve vaší organizaci. 

Kurz je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části kurzu, v trvání 1 dne, je kurz ISO 14001:2015 – seznámení s požadavky standardu. Druhá část je věnována již pouze vlastnímu procesu interního auditu. Pokud máte již dobré základní znalosti vlastního standardu, nemusíte se prvého dne kurzu zúčastnit. 

Kurz je navržen v souladu s doporučeními vyplývajícími ze směrnice ISO 19011:2011 na provádění auditu a je ukončen závěrečným písemným testem, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou získání Certifikátu interního auditora EMS (ČSN EN ISO 14001:2016)

Na kurzu Interní auditor EMS se naučíte 

1. den:

 • Orientovat se v požadavcích, které jsou společné pro všechny systémy managementu, a které jsou vyjádřené v Annexu SL
 • Používat základní pojmy EMS a interpretovat zásady, na kterých je EMS založen, a které se promítají ve formě požadavků do ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016)
 • Orientovat se v požadavcích standardu ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016) řazených do jednotlivých fází cyklu PDCA
 • Zdůvodnit základní požadavky standardu ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016) v souvislosti s procesním řízením a zvažováním rizik

2. a 3. den:

 • Naplánovat a připravit se na interní audit systému environmentálního managementu (EMS) ve vaší organizaci, zvolit vhodnou metodu auditu a provést analýzu rizik procesu auditu
 • Provést interní audit na místě, od auditu shody procesu k auditu jeho efektivity
  • Zahájení auditu na místě
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu k prokázání efektivity procesu a zvažování jeho rizik
  • Správně formulovat výsledky auditu, včetně formulování neshod nebo návrhů na zlepšení auditovaného procesu, závěrečná zpráva z auditu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření na základě principu kauzality
  • Zhodnotit efektivitu procesu auditu
 • Chápat zodpovědnosti interního auditora v rámci systému environmentálního managementu, včetně posuzování rizik a výsledků procesů
 • Jak si udržovat kompetence interních auditorů

Určeno pro 

Kurz je určen pro začínající interní auditory, kteří ještě nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti s auditováním a potřebují získat auditorské dovednosti k efektivnímu provedení auditu systému environmentálního managementu (EMS).

Vstupní předpoklady 

 • Nejsou potřeba žádné vstupní znalosti v případě účasti na všech třech dnech školení. Pokud se neúčastníte prvého dne školení, je potřeba již mít základní znalosti normy ISO 14001:2015 (ČSN ISO 9001:2016). Kontaktujte nás prosím, pokud chcete absolvovat pouze druhou část kurzu (training.cz@lr.org; tel: +420 216 102 268)
 • Před kurzem obdržíte krátkou předkurzovou přípravu  
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981