Interní auditor AS9100:2016

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

Kurz je zaměřen na to, jak provádět interní audit podle požadavků nové revize AS9100:2016. Obsahem první části kurzu, v trvání 1 dne, je kurz AS9100 – seznámení s požadavky standardu. Druhá část je věnována již pouze vlastnímu procesu interního auditu.

Kurz je určen pro stávající interní auditory, kteří si chtějí rozšířit své kompetence podle nové revize standardu AS9100:2016. Po předchozím absolvování základního kurzu Interní auditor QMS můžeme kurz doporučit také začínajícím interním auditorům AS9100 v leteckém průmyslu. 

Na kurzu Interní auditor AS9100:2016 se naučíte

1. den kurzu
 • Jaký je účel a cíle IAQG (International Aerospace Quality Group)
 • Jaký je rozsah, struktura a obsah standardů řady AS9100:2016
 • Orientovat se ve společných principech standardů řady AS9100:2016:
  • Kontext organizace
  • Procesní přístup
  • Cyklus PDCA
  • Uvažování založené na rizicích
 • Principy systému managementu kvality a jejich vztah k AS9100:2016
 • Jaké jsou požadavky obsažené v AS9100:2016 a jak tyto požadavky naplnit
2. den kurzu
 • Jakou roli mají systémy managementu a interní audity při řízení rizik a příležitostí
 • Jaké jsou úlohy a zodpovědnosti interního auditora
 • Jak naplánovat audit za pomoci checklistů
 • Jak provést audit za pomoci 6 stupňového přístupu 
 • Shromažďovat objektivní důkazy pozorováním, rozhovory a vzorkováním
 • Vyhodnotit auditní nálezy a určit shodu, neshodu
 • Přesně reportovat nálezy za pomoci správné terminologie v tomto odvětví, např. PEARS (Process Effectiveness Assessment report)
 • Co je nápravné opatření a kdo je zodpovědný za jeho řešení
 • Jak ověřit efektivnost přijatých nápravných opatření

Určeno pro

 • Začínající interní auditory AS9100 v leteckém průmyslu, kteří již absolvovali základní kurz interních auditorů QMS a orientují se v požadavcích na QMS podle ISO 9001:20105
 • Praktikující interní auditory, kteří si chtějí osvěžit své auditní dovednosti a rozšířit své kompetence pro auditování podle nového standardu AS9100:2016

Vstupní předpoklady 

 • Orientace v požadavcích na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015
 • Zkušenost s prováděním interního auditu/předchozí absolvování základního kurzu interních auditorů QMS
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se