Interní auditor ISO 45001:2018

Interní auditor ISO 45001:2018

Tento kurz probíhá v souladu s novými požadavky ISO 19011:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému řízení bezpečnosti práce ISO 45001:2018 ve vaší organizaci.

Kurz je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části kurzu, v trvání 1 dne, je kurz ISO 45001:2018 – seznámení s požadavky standardu. Druhá část je věnována již pouze vlastnímu procesu interního auditu. Pokud máte již dobré základní znalosti vlastního standardu, nemusíte se prvního dne kurzu zúčastnit.

Kurz je navržen v souladu s doporučeními vyplývajícími ze směrnice ISO 19011:2018 na provádění auditu a je ukončen závěrečným písemným testem, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou získání Certifikátu interního auditora ISO 45001:2018

Na kurzu se naučíte

1.den 

 • Orientovat se v požadavcích, které jsou společné pro všechny systémy managementu, a které jsou vyjádřené v Annexu SL 
 • Orientovat se v požadavcích standardu ISO 45001:2018 

2. a 3. den 

 • Naplánovat a připravit se na interní audit systému řízení bezpečnosti práce (BOZP) ve vaší organizaci, zvolit vhodnou metodu auditu a provést analýzu rizik procesu auditu
 • Provést interní audit na místě, od auditu shody procesu k auditu jeho efektivity
 • Zahájení auditu na místě
 • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu k prokázání efektivity procesu a zvažování jeho rizik
 • Správně formulovat výsledky auditu, včetně formulování neshod nebo návrhů na zlepšení auditovaného procesu, závěrečná zpráva z auditu
 • Posoudit efektivnost nápravných opatření na základě principu kauzality
 • Zhodnotit efektivitu procesu auditu
 • Chápat zodpovědnosti interního auditora v rámci BOZP, včetně posuzování rizik
 • Jak si udržovat kompetence interních auditorů

Určeno pro

Kurz je určen pro začínající interní auditory, kteří ještě nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti s auditováním a potřebují získat auditorské dovednosti k efektivnímu provedení auditu BOZP.

Vstupní předpoklady

Nejsou potřeba žádné vstupní znalosti v případě účasti na všech třech dnech školení. Pokud se neúčastníte prvého dne školení, je potřeba již mít základní znalosti normy ISO 45001:2018. Kontaktujte nás prosím, pokud chcete absolvovat pouze druhou část kurzu (training.cz@lr.org; tel: +420 220 514 881).

Před kurzem obdržíte krátkou předkurzovou přípravu

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha 4
GARANTOVANÝ TERMÍN
Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Piešťany Přihlásit se
Ostrava Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Brno Přihlásit se