Interní auditor ISO 45001:2018

Interní auditor ISO 45001:2018

Tento kurz probíhá v souladu s novými požadavky ISO 19011:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému řízení bezpečnosti práce ISO 45001:2018 ve vaší organizaci.

Kurz je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části kurzu, v trvání 1 dne, je kurz ISO 45001:2018 – seznámení s požadavky standardu. Druhá část je věnována již pouze vlastnímu procesu interního auditu. Pokud máte již dobré základní znalosti vlastního standardu, nemusíte se prvního dne kurzu zúčastnit.

Kurz je navržen v souladu s doporučeními vyplývajícími ze směrnice ISO 19011:2018 na provádění auditu a je ukončen závěrečným písemným testem, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou získání Certifikátu interního auditora ISO 45001:2018

Na kurzu se naučíte

1.den 

 • Orientovat se v požadavcích, které jsou společné pro všechny systémy managementu, a které jsou vyjádřené v Annexu SL 
 • Orientovat se v požadavcích standardu ISO 45001:2018 

2. a 3. den 

 • Naplánovat a připravit se na interní audit systému řízení bezpečnosti práce (BOZP) ve vaší organizaci, zvolit vhodnou metodu auditu a provést analýzu rizik procesu auditu
 • Provést interní audit na místě, od auditu shody procesu k auditu jeho efektivity
 • Zahájení auditu na místě
 • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu k prokázání efektivity procesu a zvažování jeho rizik
 • Správně formulovat výsledky auditu, včetně formulování neshod nebo návrhů na zlepšení auditovaného procesu, závěrečná zpráva z auditu
 • Posoudit efektivnost nápravných opatření na základě principu kauzality
 • Zhodnotit efektivitu procesu auditu
 • Chápat zodpovědnosti interního auditora v rámci BOZP, včetně posuzování rizik
 • Jak si udržovat kompetence interních auditorů

Určeno pro

Kurz je určen pro začínající interní auditory, kteří ještě nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti s auditováním a potřebují získat auditorské dovednosti k efektivnímu provedení auditu BOZP.

Vstupní předpoklady

Nejsou potřeba žádné vstupní znalosti v případě účasti na všech třech dnech školení. Pokud se neúčastníte prvého dne školení, je potřeba již mít základní znalosti normy ISO 45001:2018. Kontaktujte nás prosím, pokud chcete absolvovat pouze druhou část kurzu (training.cz@lr.org; tel: +420 220 514 881).

Před kurzem obdržíte krátkou předkurzovou přípravu

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha
SUMMER SPECIAL
Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Piešťany Přihlásit se
Ostrava Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Brno Přihlásit se